10. การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
     10.1. การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
         10.1.4. การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวกัลยารัตน์ สุยะเรือน
   นักศึกษา    2. นายอนุศักดิ์ สุวรรณคำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพรทนา มงคลกาวิล