1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.14. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายอุดม ชัยวันดี     0959513908
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายดนัย เกี๋ยงแก้ว    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวรวุฒิ สมบูรณ์ใจ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              ว่าที่ ร.ต วิษณุกร จักร์คร่อง    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวธัญญ์พิชชา ท้วมทับ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายทรงชัย ธรรมสอน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิทวัส เปี้ยปลูก    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภัธนา มูลมณี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสถาพร ศรีใจวงศ์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ ร.ต กิตติ กุตนันท์    ประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการสารพัดช่างพิษณุโลก
              นายสถาพร ศรีใจวงศ์    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกิตติพงษ์ พงษ์จำปา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสุพจน์ วงศ์พัฒน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายธีรพจน์ เครือพานิช    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายระมิงค์ สุขสุวรรณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายบรเพ็ด สังการ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายเชาวลิตตพล ขารอยู่    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายพิทยา พีระเป็ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอนุรักษ์ เนมหาวัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอิทธิพล คำวรรณ์    กรรมการ    วิศวกรโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอุดม ชัยวันดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายฐิติกร ศิลพร
   นักศึกษา    2. นายณัฐิพล สิงห์คุ้ม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายประสงค์ คุ้มสา
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายทีปกร ชัยยะ
   นักศึกษา    2. นายภาณุวัฒน์ แทนศรี
   นักศึกษา    3. นายวิชญ์ภาส ชุมภู
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษดา สง่าเนตร
   ครูผู้ควบคุม    5. นายฐิติพันธุ์ ภู่งาม
   3. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายวุฒิพงศ์ เขื่อนคำ
   นักศึกษา    2. นายธราเทพ อยู่ยิ่ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายฐิติศักดิ์ ธีระวุฒิชัยกิจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวกาญจนา โต๊ะลายเทศ
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายรัฐธนันท์ นิธิโชติศรีสกุล
   นักศึกษา    2. นายลักษณาวงศ์ เปียหมื่นไวย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิเชษฐ์ ชาติวรรณ
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายปิยะพงศ์ วงศ์ปัน
   นักศึกษา    2. นายพรชัย สกุลศรีนำชัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิทวัส เปี้ยปลูก
   6. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายกฤษฎา ซาวสัก
   นักศึกษา    2. นายฉัตรธร ส้มเพชร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิทยา พีระเป็ง
   7. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายพงษ์พิพัฒน์ พรมจุ้ย
   นักศึกษา    2. นายจีรศักดิ์ ศรีอำไพ
   นักศึกษา    3. นายสุรชัย สุขสวัสดิ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบรเพ็ด สังการ
   8. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายธนวิชญ์ จากอก
   นักศึกษา    2. นายสุรวุฑ พุทธจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทรงชัย ธรรมสอน
   9. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายวิจักษณ์ บุญทรง
   นักศึกษา    2. นายนนทสิทธิ์ บุปผาใสสิริ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิพัฒน์ ชุมแสง