9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมใจ รอดคง    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
              นายภาสกร เชื้อเมืองพาน    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายสรพงษ์ ปานบุตร    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
              นายชาญณัฎฐ์ อุตสาหะ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              ว่าที่ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน    กรรมการ    รองผู้อำนวยการการอาชีพสอง
              นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางทิพรัตน์ จูจันทร์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายนรากร หลักนาราม    กรรมการ    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายสุขแก้ว คำเมืองสา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายประพันธ์ มอนแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายพรเทพ สุวรรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายมนตรี นาหลวง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายนวัตกรณ์ รัตนดำรงฤทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางอัจฉรา สมณะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายธวัช สอนง่ายดี    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
              นางสาวรัชนีกร ปิงหมื่น    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายแทน เชียงแขก    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              ว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกรส กรณ์สนธิ์
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายกิตติพงษ์ รุ่งเรือง
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายกิตติพันธ์ กันแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธนกิจ แม่นยำ
   4. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายสรพงษ์ อินปิ่น
   5. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวอังคณา พันดวง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม