1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขันทักษะเครื่องปรับอากาศ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายพิสิฐ วัฒนสันติพงศ์     0814735023
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปัญญา พลเมืองดี    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
              ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ สุภชาติ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายรักพงษ์ วงศ์สุดดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชัชวาลย์ แสงแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายคณาธิป คำใจดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายภาสกร จุมปา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสุรชัย ภักดีจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายปริญญา สีชุมภู    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเฉลิมชัย บุญทะวงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเฉลิมพล ตามวงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเฉลิมวุฒิ ดวงสุข    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพิสิฐ วัฒนสันติพงศ์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธนากร เลิศสกุณี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายเสถียร อุตวัต    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
              ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ สุภชาติ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอรุณ สุวรรณสุนทร    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
              นายอำพล สีดาดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
              นายบุญธรรม อำพาศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายประยูร ข่าทิพย์พาที    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายชุมพล สุระดม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายสุรศักดิ์ ยะกัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นายบุญธรรม อุดมศิลป์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายองอาจ โล่พานิช    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              บริษัท อีมิแน้นแอร์(ประเทศไทย) จำกัด    กรรมการ   
              บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด    กรรมการ   
              บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด    กรรมการ   
              นายชาติชาย เป็งธรรม    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายสมชาติ กันทวี    กรรมการ    ครูฝึกฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
   18 มีนาคม 2564
   10:00น. - 12:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวลงทะเบียน
   13:00น. - 15:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
   15:00น. - 17:00น.    ประชุมครูผู้ควบคุมทีม/ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
   19 มีนาคม 2564
   08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
   09:00น. - 10:00น.    พิธีเปิด
   10:00น. - 12:00น.    แข่งขันงานท่อ สนง.พัฒนาฯ 20 นาที และบริษัท 1.40 ชม.
   13:00น. - 15:00น.    อบรมภาคทฤษฎีโดยบริษัท
   20 มีนาคม 2564
   08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
   09:00น. - 12:00น.    แข่งขันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   13:00น. - 14:00น.    แข่งขัน(ต่อ)
   13:00น. - 17:00น.    คณะกรรมการตัดสิน ตรวจใ้คะแนนภาคปฎิบัติ
   21 มีนาคม 2564
   08:00น. - 12:00น.    คณะกรรมการตัดสิน ตรวจให้คะแนนภาคปฏิบัติ
   12:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน/พิธีมอบรางวัล/พิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
   นักศึกษา    1. นายพงศ์พณิช รุ่งจำรัส
   นักศึกษา    2. นายพงศ์ธร ศิริสุวรรณ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสมมาตร นามดี
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายสกรรจ์ รัศมี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกวี แสวงสุข
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายกำพล มีชัยภูมิ
   นักศึกษา    2. นายกำธร ธูปขำ
   นักศึกษา    3. นายธวัชชัย โพธิ์ทองคำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวีรวิทย์ ศักดิ์สุราลัย
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายปัญจพล แซ่โซ้ง
   นักศึกษา    2. นายธีรวุฒิ รังษี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยุทธนา คำปาตัน
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายณัฐพงศ์ สีทอง
   นักศึกษา    2. นายพิทักษ์ ตั้งอิสราุฒิกุล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมโนชา กายอด
   6. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายธนากร มธุรส
   นักศึกษา    2. นายยชนา สุดาพวง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายบุญธรรม อุดมศิลป์
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายปฏิภาณ มวลคำลา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณัฐพลธ์ อุดมชนวงศ์
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายณัฐชัย ชัยสงคราม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุกัลย์ ใจน้อย
   9. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายรักเกียรติ ศรีเที่ยง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศรีนัต สุทิศ
   10. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายสิทธิพงษ์ สุริยะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชุมพล สุระดม
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ วินิจวงษ์พนา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวีรภัทร เชอกอง
   12. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายพิทวัส วรรณคำ
   นักศึกษา    2. นายนนทวัฒน์ พรมภักดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอาทิตย์ คำหาญพล
   13. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายกิตติธร อุ่นทองมา
   นักศึกษา    2. นายฉัตรชัย เรืองรอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวันชัย คิดศรี
   14. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
   นักศึกษา    1. นายพงศกร ไม่มีชื่อสกุล
   นักศึกษา    2. นายถิรวัฒน์ สิงห์ทวีโชค
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์