1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.12.1. ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 watts ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงส์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกฤชชัย จันทรดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเอนก อ่อนหวาน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสกล ฝึกฝน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพรศิลป์ คำวินิจ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจิรายุส อินเทพ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสมชาติ แสนธิเลิศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวราวุฒิ สว่างวิทย์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ สุภชาติ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              ว่าที่ ร.ต.ศุภฤกษ์ บุญเจ็น    กรรมการ    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพ ดอกคำใต้
              นายบัญชา ถาแยง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายเชาวลิตตพล ขารอยู่    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายชูชาติ กุลท้วม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุทัศน์ สุริยะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายพิทยา พีระเป็ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายส่งศักดิ์ ปาผล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายจเร อุปวัฒน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอานนท์ แสนทน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายถิรพันธุ์ เป็งอินตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายกำธร คำมุข    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
              นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
              นายอนุรักษ์ สุขสัก    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง
              นายคมสันต์ ศรีสัน    กรรมการ    บริษัทเค เอ็ม เอส ทรานส์ฟอร์เมอร์
              นายเทวินทร์ แสนฝ้าย    กรรมการ    บริษัทเค เอ็ม เอส ทรานส์ฟอร์เมอร์
              นายวราวุฒิ สว่างวิทย์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสมาน เขื่อนควบ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายบุญเลิศ สุคนธ์นรรัตน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายฐาปนพงศ์ พุ่มริ้ว
   นักศึกษา    2. นายณิธิฤทธิ์ เกิดพันธ์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายอดิศร ก้องพนาไพรสณฑ์
   นักศึกษา    2. นายวงกต ตาแก้ว
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายสิทธิเทพ ยั่งยืน
   นักศึกษา    2. นายธราดล สังข์ทอง
   นักศึกษา    3. นายถิรศักดิ์ เจ็กจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนพรัตน์ พัสสร
   4. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
   นักศึกษา    1. นายเจษฎา ทองคำน้อย
   นักศึกษา    2. นายฐาปกรณ์ นรกิจ
   นักศึกษา    3. นายธีรพล โถสุวรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษฎา พูลสวัสดิ์
   5. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายชนะศักดิ์ แซ่จ๊ะ
   นักศึกษา    2. นายธีระพงษ์ แซ่ว่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิรวัฒน์ จักรปิง
   6. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายศิวกร กันทะพร
   นักศึกษา    2. นายชลศักดิ์ กันทา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมณฑล ยะตา
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายปัญญา กสิการ
   นักศึกษา    2. นายพิทักษ์พงศ์ เบิกบานดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายบุญเลิศ สุคนธ์นรรัตน์
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายวิทวัส แก้วมงคล
   นักศึกษา    2. นายภานุพงษ์ พัฒศร
   ครูผู้ควบคุม    3. นางโชติมา วัยวัฒน์
   9. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอนุรักษ์ สุภาสอน
   นักศึกษา    2. นายธนวัฒน์ สำเร็จผล
   นักศึกษา    3. นายพิชิตชัย สุคะเรือน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธวัช ปวนน้อย
   ครูผู้ควบคุม    5. นายกำธร คำมุข
   10. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
   นักศึกษา    1. นายชนินทร์ ลือชัย
   นักศึกษา    2. นายจตุรวิทย์ นักสิทธิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวศิริวรรณ บัวกล้า
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชัยยศ ปานจิ๋ว
   11. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายพลปกรณ์ แก้วเงิน
   นักศึกษา    2. นายปัณณธร จีนอยู่มั่น
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิวัฒน์ พวงพุฒ
   12. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายอาทิตย์ เพ็ชรอิน
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญวรรณ อาจศรัตรู
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนเรศ หมวกทองคำ
   13. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง
   นักศึกษา    1. นายเทวฤทธิ์ ทิพพยมาตย์
   นักศึกษา    2. นางสาวพรภิมล ศรีแปลงวงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภานุพงศ์ ศรีแพงมน
   14. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
   นักศึกษา    1. นายพุทธะ วัชราพงษ์
   นักศึกษา    2. นายอ่อง ลุงหลาว
   15. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายเอกอาทิตย์ โถนาค
   นักศึกษา    2. นายธีรัช ไพบูลย์
   นักศึกษา    3. นายพงศกรณ์ ฉลอมพงษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุรพงศ์ วัฒนกีบุตร
   16. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   นักศึกษา    1. นายวันชัย อินแก้ว
   นักศึกษา    2. นายอนันต์ จั๋นต๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวีระพล กองบุญ
   17. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายมิณฑฎา บุญศรี
   นักศึกษา    2. นายธนกร โพธิชัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสัมพันธ์ หารัญดา