1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.11. สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.11.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายชัยอดุลย์ เรียนสอน     0931320690
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปัญญา พลเมืองดี    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสมรักษ์ พระสลัก    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายมนตรี ธีรตระกูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเกษตร เมืองทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายลือศักดิ์ อินดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายบรรจง พรมเวียง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายอำนวย ดีพา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายวีระเดช จองสุรียภาส    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพิพัฒน์ วงค์จักร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายชัยอดุลย์ เรียนสอน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายนพรัตน์ งามพ้อง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายรุ่งสยาม ธงสามสิบเจ็ด    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายทวีผล แปงณีวงค์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
              นายอุทัย สุมามาลย์    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายคมกริช แสงสุรินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายมนู กวางแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
              นายอดุลย์ ชูบาล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายบุญลอ ประสารศรี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายคมกริต น้อยสะปุ้ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายวิทยา สุภาอินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางนิ่มนวล บุญอินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายวิวัฒน์ อินทรมุสิก    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายวีรชาติ ขวดแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง
              นายชัด อินทะสี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายสมศักดิ์ หมอแสง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายสมโชค ศรีขำมี    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
   17 มีนาคม 2564
   08:30น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
   09:00น. - 10:30น.    แนะนำชุดทดสอบ มาตรฐานฝีมือ
   10:30น. - 12:00น.    อบรมการใช้งาน FX5U และ GOT2000
   13:00น. - 16:00น.    ทดลองการใช้งานชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
   18 มีนาคม 2564
   08:30น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
   09:00น. - 09:30น.    สอบทฤษฏี 25 ข้อ
   09:35น. - 09:45น.    สอบการย้ำหางปลา
   09:45น. - 10:00น.    อธิบาย ข้อสอบภาคปฏิบัติ ข้อที่ 1
   10:00น. - 11:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ข้อที่ 1
   11:00น. - 12:00น.    ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติ ข้อที่ 1
   13:00น. - 13:30น.    อธิบายข้อสอบภาคปฏิบัติ ข้อที่ 2
   13:30น. - 15:30น.    สอบภาคปฏิบัติ ข้อที่ 2
   19 มีนาคม 2564
   08:30น. - 12:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน/พิธีมอบรางวัล/พิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายสรวิศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
   นักศึกษา    2. นายอภิสิทธิ์ ชนะชัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิรศักดิ์ บุญธานี
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายณัฐนันท์ บุญกมุติ
   นักศึกษา    2. นายภานรินทร์ โอสถ
   นักศึกษา    3. นายวรวุฒิ คณฑา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจรัญ วงศ์บัณฑิต
   3. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายสุวรรณภูมิ เมืองทอง
   นักศึกษา    2. นายรชต วงษาบุญโน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิโรจน์ ยาบุษดี
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายสืบพงษ์ อ่ำกำเหนิด
   นักศึกษา    2. นายสุภัทรชัย เปพะนัส
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวีระพัฒน์ เฉลยพจน์
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายภูมินทร์ ฟื้นมา
   นักศึกษา    2. นายเจษฏา เสถียรกาล
   นักศึกษา    3. นายอดุล จูอิน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายไพฑูรย์ วิจารณ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา
   6. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายนพนรรจ์ ฟูใจ
   นักศึกษา    2. นายส่งศักดิ์ โสภา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสมโชค ศรีขำมี
   7. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายศุภกร สำราญ
   นักศึกษา    2. นายพลช เมฆอรุณ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปรัชญา เยาวลักษณ์
   8. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายกฤตศิลป์ กุลกิติพิพัฒน์
   นักศึกษา    2. นายธีรานัฐ เมืองมูล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิพัฒน์ วงค์จักร์
   9. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายภัทรมงคล หอเงิน
   นักศึกษา    2. นายธรรมรัตน์ แดงขาวเขียว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐดนัย สุทธานนท์กุล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวิทยา สุภาอินทร์
   10. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายฤนาท แซ่เถา
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ เจนวิถี
   ครูผู้ควบคุม    3. ว่าที่ ร.ต. เผด็จ ปัญญาศุภโชติ
   11. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายภาณุพงศ์ รุ่งเรือง
   นักศึกษา    2. นายธนธรณ์ สุทธนะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสิริพงษ์ โปธิปิก