1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.10. สาขาวิชาไฟฟ้า
         1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายบัญญัติ คำวังจันทร์     085-9497161
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปัญญา พลเมืองดี    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสายรุ้ง กล่ำเจริญ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายอนุรัช จันทรางกูร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายโชติ มณีโชติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายรัตน์ อาจหาญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายเกรียงศักดิ์ ดอนชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายฉัตรชัย กาญจนสุนทร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายปัญญา วชิรอาภา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสมนึก กาบบัว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพิเชต คันธะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายศิวเมศร์ เงินโน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายไชยรัตน์ สุวรรณอำไพ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวพัชรีภรณ์ นาฝัด    กรรมการ    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวสกุลณา สมศรี    กรรมการ    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายสุกิต วัฒนะ    ประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอุดม เสือดอนกลอย    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายสุพรรณ แก้วฝั้น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายชยากร กิมประสิทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายประสาน ภัทรประสงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายประยง น้อยหน่า    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายจักรพงษ์ จันทร์ฝาย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายบัญญัติ พรมเลข    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายสุธี สุกิจธรรมภาณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายสันติชน วรรณพงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายสวัสดิ์ ยันต์วิเศษ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
              นายบุญชัย ไชยอาจ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
              นายบัญญัติ คำวังจันทร์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายพุทธรักษ์ แสงกิ่ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
   17 มีนาคม 2564
   08:00น. - 12:00น.    ลงทะเบียน
   13:00น. - 16:30น.    ประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสิน และ จัดเตรียมข้อสอบ
   18 มีนาคม 2564
   08:00น. - 12:00น.    ลงทะเบียน
   13:00น. - 15:30น.    ประชุมชี้แจง ผู้ควยคุม และ นศ.ผู้เข้าแข่งขัน
   15:30น. - 16:30น.    ผู้แข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ณ ห้องแข่งขัน
   16:30น. - 20:00น.    กรรมการตรวจสอบระบบและลงแฟ้มข้อสอบ
   19 มีนาคม 2564
   07:30น. - 08:00น.    รายงานตัวและจับฉลากข้อสอบ
   08:00น. - 09:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
   09:00น. - 12:00น.    เริ่มแข่งขัน
   13:00น. - 16:30น.    สิ้นสุดการแข่งขันเวลา 17.00 น.
   20 มีนาคม 2564
   08:00น. - 16:30น.    คณะกรรมการตรวจให้คะแนน
   21 มีนาคม 2564
   08:00น. - 16:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล เวลา 09.00 น. ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวพรรณทิพา กระต่ายทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวศิรินุช โคมพัด
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชูโชค อิ่มเหว่า
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวชไมพร กุดน้อย
   นักศึกษา    2. นางสาวกชสร ปานเนียมนภา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชินวัตร เหล่าตุ่นแก้ว
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายอภิลักษณ์ มีนัด
   นักศึกษา    2. นายธนกร เทียมสอน
   นักศึกษา    3. นายสิรวิชญ์ ฤทธิ์ลาภ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจตุรพรชัย แป้นตระกูล
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายภัทรดนัย เกี้ยวเก้า
   นักศึกษา    2. นายณัฐภัทร รักษาหาร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปฏิภาณ ขำทับทิม
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายเมธัส จำรัส
   นักศึกษา    2. นายภานุวัฒน์ ศักดิ์สูง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
   นักศึกษา    1. นางสาวนาตยา พูลทรัพย์
   นักศึกษา    2. นายปิยทัศน์ กลิ่นหอม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอนุสรณ์ รวมทรัพย์
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายชนะศิลป์ ปอนสืบ
   นักศึกษา    2. นายชวกร พันธ์กรกช
   ครูผู้ควบคุม    3. นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายศตวรรษ กาสุนันท์
   นักศึกษา    2. นายสหัสวรรษ พงศ์ธนโชติพุฒธาดา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายรัตนะ รัตนพรหม
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายวุฒิชัย จันทร์สายทอง
   นักศึกษา    2. นายธนโชติ จันทร์พรม
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายณฐกร มีอัฐมั่น
   นักศึกษา    2. นายนันทกัญจน์ ธรรมใจ
   นักศึกษา    3. นายหัสดี ทิพย์คำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนายเจตรินทร์ ด้วงมา
   11. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายพงศกร จิรปาน
   นักศึกษา    2. นายธนวัฒน์ อ่วมภักดี
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง
   นักศึกษา    1. นายบรรณสรณ์ กาศโอสถ
   นักศึกษา    2. นายพงษ์ศกร ตัน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุพจน์ ตื้อคำ
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายภาณุวัฒน์ คำวรรณ์
   นักศึกษา    2. นายภานุพงษ์ ปวงคำ
   นักศึกษา    3. นายนิติพัฒน์ พุกสุข
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเกรียงศักดิ์ จ๋อมแปง
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายจิตรกร สายทองมาตย์
   นักศึกษา    2. นายกิตติทัต ศักดิ์เจริญชัยกุล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศักรินทร์ ศรีบุรินทร์
   15. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
   นักศึกษา    1. นายสมชาย วรโชติสกุล
   นักศึกษา    2. นายวรเมธ รัตนชัยชาญหิรัญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเอกนรินทร์ กล้าแข็ง