9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายศุภศานต์ รักสกุล    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายอภิวัฒน์ ตุ่นแก้ว    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายภาคิน พรหมราช    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสุชาติ สิมมี    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
              นายสุรพล นามเสนา    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
              นายสุปัน แพงบุปผา    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
              นายเจริญ ธรรมชาติ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
              นายภัทราวุฒิ พานิชเลิศ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
              นายวิศาล วัชรินทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางกัญญาณัฐ แสงอุทัย    กรรมการและเลขานุการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายศุภศานต์ รักสกุล    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายอภิวัฒน์ ตุ่นแก้ว    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายภาคิน พรหมราช    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสุชาติ สิมมี    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
              นายสุรพล นามเสนา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา    วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
              นายสุปัน แพงบุปผา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
              นายเจริญ ธรรมชาติ    ครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
              นายภัทราวุฒิ พานิชเลิศ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
              นางกัญญาณัฐ แสงอุทัย    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายธนายุทธ โตพุ่ม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธารางกูล บัวบาน
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายจตุรงค์ เปี้ยสุ
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายกานต์ ศิริทัพ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธัญวรรณ จันทร์อ่อน
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค
   นักศึกษา    1. นายรดากรณ์ ใจบาน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสิทธิเดช อภัยนนท์
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายธีรเดช ไทยโกษา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเมธี สุ่นสุข
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายเกียรติพงษ์ เหล็กแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวมุดา เขียวจั่น
   7. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายวิมาละ -
   8. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
   นักศึกษา    1. นายวัชรพงษ์ เนตรพริ้ง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางพรมานี บัวแก้ว
   9. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายสุชาติ ยิ่งยง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวัชรพงษ์ ก่ำทอง
   10. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายเอกรินทร์ อยู่เขียว
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง
   นักศึกษา    1. นายวีรพงษ์ วิชัยวงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพิไลพร มหาวงศนันท์
   12. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายพัชรพงษ์ กอบแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวชนันท์ธิดา จุมปา
   13. อศจ.เพชรบูรณ์    เทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
   นักศึกษา    1. นายธีรภพ เกตุสาคร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกานต์ทัศน์ พาทา
   14. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นายธนตล มีศิลป์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน