8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.4. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
         8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ระดับ ระยะสั้น ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกิตติ เพื่อนฝูง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายชัยสิทธิ์ สง่างาม    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายสุทิน ถาวรมงคล    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายพรชัย สว่างทิศ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางปพิชญา ขึมจันทร์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางอุไร เชื้อเมืองพาน    กรรมการ    ครูพิเศษสอน
              นายนรินทร์ เจียตระกูล    กรรมการ    ครู คศ.2
              นายธีรพงษ์ พรหมเนตร    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นางสาววนิดา ข้ามสาม    กรรมการ    เจ้าหน้าที่
         กรรมการตัดสิน
              นายกิตติ เพื่อนฝูง    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายสุทิน ถาวรมงคล    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายธาดา สายอุดม    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นางสาวหทัยรัตน์ หนองอุดม    เจ้าของกิจการร้านครัวศรัทธา   
              นางสาวน้ำฝน จันจินะ    เชฟ/เจ้าของกิจการครัวบ้านเลขที่ 9 จ.เชียงราย   
              นางสาวจุฬาภรณ์ ดวงตาคำ    ครูวิทยาลัยชุมชน จ.แพร่   
              นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด    ครู คศ.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วอศ.สุโขทัย   
              นายกฤษฎา อินหอม    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายพชร ปราบหงส์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายบรรจง หมั่นขีด    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวปิยวดี มัคสุวรรณ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวดุษฎี ถิ่นสุข    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายพรชัย สว่างทิศ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวภารตา จันทร์สว่าง    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 004( วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.851253673610557,99.84813634019304
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวคติทิพย์ ปรีชา
   นักศึกษา    2. นายกิตติพิชญ์ ชูช่วย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางรัมภา ศิริวงศ์
   2. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายใหม่ อิปัน
   นักศึกษา    2. นายณภัทร ปัญญาคง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวบุญยม โปธามูล
   3. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวนันทรัตน์ ทองดี
   นักศึกษา    2. นางสาวเกสรา ปิติกังวาน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม
   4. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวนารี อุ้มบุญ
   นักศึกษา    2. นางสาวมนัณญา พิชญชฎางค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางรุจริน พิชญชฎางค์
   5. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาววิริย์จิรา กลัดกระยาง
   นักศึกษา    2. นางสาวกฤษณา แท่งทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายราเชน ประทุมรัตน์
   6. อศจ.แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวอภิญญา จินดาจำรูญ
   นักศึกษา    2. นางสาวนุชารัตน์ ทิพย์สุทธิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวภารตา จันทร์สว่าง