8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.3. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
         8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ ระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกิตติ เพื่อนฝูง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายพรชัย สว่างทิศ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายสุทิน ถาวรมงคล    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายธีรพงษ์ เรือลม    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวดวงนภา ใยบัว    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางอุไร เชื้อเมืองพาน    กรรมการ    ครูพิเศษสอน
              นายนรินทร์ เจียตระกูล    กรรมการ    ครู คศ.2
              นายยุทธพงษ์ แก้วพามา    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายชัยสิทธิ์ สง่างาม    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายกิตติ เพื่อนฝูง    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายพรชัย สว่างทิศ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายวุฒิพงษ์ พันธุ์แตง    ผู้ทรงคุณวุฒิ    -
              นางสาวศิริพร แข็งกสิการ    ผู้ทรงคุณวุฒิ    -
              นางสร้อยทิพย์ เมืองมูล    เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์ จ.เชียงราย    -
              นางอุไร เชื้อเมืองพาน    ครูแผนกวิชาเสริมสวย ตัดผมชาย วก.เชียงราย   
              นางวิชชญาภาณ์ ศรีพรม    ครูแผนกเสริมสวย ตัดผมชาย วช.สมุทรปราการ   
              นายเลิศพงศ์ คำเหมือง    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายนพพร สุขทรัพย์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวสุทธิลักษณ์ เขมะโรจนวิศิษฎร์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวจิรพร ยิ้มแย้ม    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายศราวุธ เสียงหวาน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวสินีนาฎ มูลทุ่ง    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายสุทิน ถาวรมงคล    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวดวงนภา ใยบัว    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 004( วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.851253673610557,99.84813634019304
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายธงชัย เพิ่มวงมาก
   ครูผู้ควบคุม    2. นางรสินทรา สุ่มทรัพย์
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
   นักศึกษา    1. นายศราวุธ สุวรรณศร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางภิญญดา พิเลิศ
   3. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวศวิตา มั่นคง
   4. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวณิศา กองเงิน
   5. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายธีรวัฒน์ ทองนึก
   ครูผู้ควบคุม    2. นายประสิทธิ์ ชนะแก้ว
   6. อศจ.แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
   นักศึกษา    1. นายทนงศักดิ์ จันต๊ะนาเขตร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวดวงนภา ใยบัว