8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.2. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
         8.2.1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับ ระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกิตติ เพื่อนฝูง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายชัยสิทธิ์ สง่างาม    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายพรชัย สว่างทิศ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายสุทิน ถาวรมงคล    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายธีรพงษ์ พรหมเนตร    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายธีรพงษ์ เรือลม    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวดวงนภา ใยบัว    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางอุไร เชื้อเมืองพาน    กรรมการ    ครูพิเศษสอน
              นายนรินทร์ เจียตระกูล    กรรมการ    ครู คศ.2
              นายยุทธพงษ์ แก้วพามา    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายกิตติ เพื่อนฝูง    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายพรชัย สว่างทิศ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายอภินันท์ เดือนดาว    ผู้ทรงคุณวุฒิ    -
              นางมาลี มังกร    ครูแผนกตัดผมชาย วท.แพร่   
              นางสร้อยทิพย์ เมืองมูล    เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์ จ.เชียงราย   
              นางวิชชญาภาณ์ ศรีพรม    ครูแผนกเสริมสวย ตัดผมชาย วช.สมุทรปราการ    -
              นายพีระพงศ์ โสภณ    ผู้ทรงคุณวุฒิ จ.เชียงราย    -
              นายวสันต์ ดวงจิตต์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายสุวิทย์ เดือนดาว    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ม    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายปรากร ประสารยา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ สิทธิสมาน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวสินีนาฎ มูลทุ่ง    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายสุทิน ถาวรมงคล    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวดวงนภา ใยบัว    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 004( วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.851253673610557,99.84813634019304
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวธิติมา สุดไทย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางรสินทรา สุ่มทรัพย์
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายมงคล ตาริน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสมคิด ศรีงาม
   3. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายสุรชัย กลิ่นมั่น
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภูวภัสสร์ โมราสุข
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวพิชญา โพธิ์ดง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพัฐธนิสา ไชยอุรินทร์
   5. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายรัตนชัย คงรุ่ง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายประหยัด ยอดยิ่ง
   6. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปาริชาติ อรุณ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชัยณรงค์ รัตนวงค์
   7. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายนิธิ หม่อโป๊ะกู่
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอุไร เชื้อเมืองพาน
   8. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสารภี
   นักศึกษา    1. นายพิเชษฐ์ เด่นมะลิ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายก้าวหน้า นากแก้ว
   9. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายปฐมพร จันทร์ผ่อง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุวรรณ พรหมบุญ
   10. อศจ.แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
   นักศึกษา    1. นายสุรเชษฐ์ เกาะกลาง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวดวงนภา ใยบัว