4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
         4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายณัฐนันท์ คำเขียว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายอัครินทร์ สมหล้า    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวศศิต์รดา สลี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายธนพิพัฒน์ ระวิวัฒน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางรุ่งฤดี ยุทธศาสตร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นายอรรถพล ปิยะลังกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายกฤษฎา มาตัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายณัฐวุฒิ วรรณชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางเพ็ญพักตร์ มหาวรรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวชมชนก ก๋าวงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางสาวฉวีวรรณ เสนออาสา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวสิรินทร์นิชา มณีวรรณ์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายชินโชติ ภูสุวรรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นางสาวสุนิสา ปิ่นเจริญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นางวันเพ็ญ พุทธฤทธิ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นางนงลักษณ์ สวัสดิ์อารี    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายกณิศ กุมารสิทธิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวอุษา ตั้งมั่น
   นักศึกษา    3. นางสาวอรอนงค์ แป้นสุวรรณ์
   นักศึกษา    4. นางสาวณัฐวิภา ภิรมย์มาต
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธนาวิทย์ ปัสติ
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมลภัส สุขแย้ม
   นักศึกษา    2. นายบรรธนารักษ์ รังผึ้ง
   นักศึกษา    3. นางสาวชฎาภรณ์ อุ่นแทน
   นักศึกษา    4. นายวรากร ไพรวัลย์
   นักศึกษา    5. นางสาวพนิดา สระทองขาว
   ครูผู้ควบคุม    6. นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธ์ุ
   3. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวชลธิชา สุดวังยาง
   นักศึกษา    2. นางสาวกุลวดี อินเพ็ง
   นักศึกษา    3. นางสาวปิญาพัชร ถิรวิริยาภรณ์
   นักศึกษา    4. นางสาววรรณพร ขวัญอยู่
   นักศึกษา    5. นางสาวธนภรณ์ นงนวล
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวกัลย์สุดา สุขสุวรรณ์
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวมณีรัตน์ ล่ำรักศรี
   นักศึกษา    2. นายยุทธนา อัศวภูมิ
   นักศึกษา    3. นางสาวดารินรัตน์ นามะสอน
   นักศึกษา    4. นางสาวศุภกานต์ แก้วใบงาม
   ครูผู้ควบคุม    5. นายกนกกร อินต๊ะรัตน์
   5. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายธนพนธ์ จงอยู่เย็น
   นักศึกษา    2. นางสาวอาริสา ชื่นชอบ
   นักศึกษา    3. นางสาวกุลณัฐ ปานเกิด
   นักศึกษา    4. นางสาวปานตะวัน สำรี
   ครูผู้ควบคุม    5. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์
   6. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวอมรรัตน์ คำแร่
   นักศึกษา    2. นายกิตติพงษ์ อินยา
   นักศึกษา    3. นางสาววิภา อิสสระ
   นักศึกษา    4. นางสาวปนัดดา บรรจง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวสุกัญญา คำบุญมา
   7. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายภรัณยู บุญส่ง
   นักศึกษา    2. นางสาวอริษา ชมภูศรี
   นักศึกษา    3. นางสาวชนาพร แลเชอร์
   นักศึกษา    4. นางสาวอธิชา แก้วปัน
   นักศึกษา    5. นายสตางค์ ก้อใจ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายอรรถพล ปิยะลังกา
   8. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมพ์ชนก ตั๋นแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวอาทิตยา อินทรชัย
   นักศึกษา    3. นางสาวธัญลักษณ์ ดวงใจ
   นักศึกษา    4. นางสาวอรทัย บุญทา
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวสิรินทร์นิชา มณีวรรณ์
   9. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นายสันติภาพ อุดแบน
   นักศึกษา    2. นางสาวกรกนก ถาวรศักดิ์
   นักศึกษา    3. นางสาววรินยุพา ทินอยู่
   นักศึกษา    4. นางสาวบุษบาวรรณ ขันทะบุตร
   นักศึกษา    5. นางสาวธดาภรณ์ เพาะเจาะ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวทาริกา สายพรม