4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายพุทธชาติ เกตุหิรัญ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายสุภเวช โชติญาณวงษ์    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวพรหทัย วังซ้าย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวกิตติยา สายทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสุนันท์ พรมประกอบ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นางสาวธันยพร สุรินทร์คำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางสาวศิริฉาย เปี้ยตัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายสัญลักษณ์ คำตั๋น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวรมิตา เรือนสังข์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวชิสา เมืองสิงห์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวปิยะมาศ สั่งสอน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              รศ.จริยา เดชกุลชร    นักวิชาการ   
              นางฉัตรวิมล พิมพ์น้อย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นางอุมาพร แขดอน    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายจำนง นิรังสวรรค์    เชฟผู้ตัดสิน   
              นายไวภพ แซ่ปิง    เชฟผู้ตัดสิน   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวสุนิษา จำเนียรพล
   นักศึกษา    2. นายทวีศักดิ์ แรงเขตการ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอำพล แสนหาญ
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาววริศษา ศรีวงษ์จันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวสุพธิดา พรหมนิธิ
   3. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายภัทรภูมิ อ้นอ๊อด
   นักศึกษา    2. นางสาวศศิมา ภูมิผล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธีรศักดิ์ บุตรทอง
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายชัยวัฒน์ คำดวง
   นักศึกษา    2. นางสาวจันทิมา ต้าวฮอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง
   5. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
   นักศึกษา    1. นางสาวชไมพร แซ่กง
   นักศึกษา    2. นางสาวชลทิชา เย็นเพิ่มบุญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางปุญณิศา ดอกแก้ว
   6. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ วงศ์เสนา
   นักศึกษา    2. นายวัชรมน ทัดไทย
   ครูผู้ควบคุม    3. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง
   7. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายกองทัพไทย ลาเสือ
   นักศึกษา    2. นางสาวสุชานันท์ จันต๊ะแฝก
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว
   8. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายภานุกร มาเยอ
   นักศึกษา    2. นางสาวน้ำฝน มาเยอะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอนุพล บุญศรี
   9. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล คุณยศยิ่ง
   นักศึกษา    2. นายจิรวัฒน์ ธรรมานุวงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวรุ่งนภา โนจา
   10. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวนันติรัตน์ วังคีรี
   นักศึกษา    2. นายอานนต์ ราชโคต
   11. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวนัฐริกา พินทรากุล
   นักศึกษา    2. นางสาวชโรชา เขื่อนคำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอำภา สุภาพ