3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
         3.7.1. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางศลิษา ภิรมย์รัตน์    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวพิริยา บุญเย็น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก
              นางชนาธิป อรุณสุรัตน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นายสิทธิชัย วันทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              นางสาวดุจดวงตา สุดใจ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสุทินา แสนบ่อ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวนันท์ภัสร์ ไชยานุกูลภาพ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวตวงทรัพย์ ไม้ฉำฉา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นางกิตติ์ชญาห์ เมืองอินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวศิริพันธ์ วงค์คำลือ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางพิมพ์นณดา นนประสาท    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางเพียงแพน อุปทอง    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวเครือฟ้า อุทธิยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายอนุสิษฐ์ ประเสริฐดี    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              ณประธาน สวัสดี    ผู้จัดการ บริษัทเซ็นทรัลฯ    บริษัทเซ็นทรัลฯ
              คุณสมรวม มงคลแก้ว    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงราย    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงราย
              ผู้ทรงคุณวุฒิ    ผู้จัดการ บริษัทเอ็มเค เรสเตอรองส์    ผู้จัดการ บริษัทเอ็มเค เรสเตอรองส์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายพิสุทธิ แก้วอ่อน
   นักศึกษา    2. นายภูมิรพี นิลพันธ์ุ
   นักศึกษา    3. นายวงศธร ราชโยธิน
   นักศึกษา    4. นางสาวเมธิรา สุขนา
   ครูผู้ควบคุม    5. นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวน้ำเพชร อินทรโชติ
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายสุทธิพงษ์ เอื้อวรรธณพันธุ์
   นักศึกษา    2. นางสาวจตุพร พงษ์ดำ
   นักศึกษา    3. นายธรรมาวุธ ปั้นวิชัย
   นักศึกษา    4. นายปิยชนน์ ใจสัมฤทธิ์
   3. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริประภา นวลละออง
   นักศึกษา    2. นางสาวราศีมีน กุศล
   นักศึกษา    3. นางสาวนิตยสัภย์ แสนโฮม
   นักศึกษา    4. นางสาวณัฏฐ์ฌา โชคชัย
   ครูผู้ควบคุม    5. นายตรัยทิพย์ เขียวสด
   4. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวบังอร นายต๊ะ
   นักศึกษา    2. นายกิตติ์ธนา แซ่ฟง
   นักศึกษา    3. นางสาวอุ่ง ลุงคำ
   นักศึกษา    4. นายชยานันท์ บุตร์ดา
   ครูผู้ควบคุม    5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกีรติกร ขัติวงศ์
   5. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวสุภาภรณ์ ฉวี
   นักศึกษา    2. นางสาวสุพิณโญ บุญมี
   นักศึกษา    3. นางสาวนวรัตน์ เวลา
   นักศึกษา    4. นายมินธดา กลัดเฟื่อง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
   6. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวสุดารัตน์ ปละโน
   นักศึกษา    2. นางสาวกาญจนา ฟูคำใบ
   นักศึกษา    3. นางสาวอารยา แซ่พ่าน
   นักศึกษา    4. นางสาววิไลพร เยเบียง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวลลิตา จินดาวงษ์
   7. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวกิตติมา เหนี่ยวสลุง
   นักศึกษา    2. นายสุรศักดิ์ ปุราชะกา
   นักศึกษา    3. นางสาวน้ำค้าง ดีชัย
   นักศึกษา    4. นางสาวณัฐธิยา พรยุศรี
   ครูผู้ควบคุม    5. นางวาสนา เวฬุวนารักษ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวพัชรินทร์ บัวแพร