3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         3.6.1. ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต.เรวัธ จิตจง     0813442388
              ครูนุชจรี แก้วเพียร     0835663564
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายสุเทพ ชำนาญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวกัลยาณี ชมเชย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวกานต์พิชชา สังฆะสอน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางชลวรรณ์ เรือนคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายกิตติธัช ตันมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายสถาวร ใจจุมปา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายเอนกวงศ์ ยอดดำเนิน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายธีระกรณ์ แก้วคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายรัตชานนท์ ปัญญาฟู    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              ว่าที่ ร.ต.เรวัธ จิตจง    เลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวนุชจรี แก้วเพียร    รองเลขาณุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวสรียา สมัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.ดร.กฤติกา กันทวงค์    อาจารย์    มหาวิทยาลัยพะเยา
              ดร.มยูร ใยบัวเทศ    อาจารย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
              ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์    อาจารย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์    ผู้อำนวยการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์    ครู    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นายปานเทพ รัตนอัมพร    ครู    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
   17 มีนาคม 2564
   13:00น. - 15:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
   15:00น. - 16:55น.    ประชุม
   18 มีนาคม 2564
   09:00น. - 17:00น.    แข่งขัน
   19 มีนาคม 2564
   09:00น. - 12:00น.    นำเสนอและตัดสิน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวนนทิชา เกตุทรัพย์
   นักศึกษา    2. นายตะวัน ดุษฎี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวณัฐปาลิน ทักษิณวงค์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวฐิติมา แก้วกำเนิด
   ครูผู้ควบคุม    5. นางกุลนรี วังอาจ
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายกัณฑ์อเนก ึพึ่งเจียม
   นักศึกษา    2. นายพันธกิจ ต่อติด
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
   นักศึกษา    1. นายนราธิป บุตรกลอย
   นักศึกษา    2. นางสาวพรชิตา คำอุ่น
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนิตยา แสงระยับ
   4. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายกิตติศักดิ์ จูประเสริฐ
   นักศึกษา    2. นางสาวครองขวัญ สืบสิงคาล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสรราม รอดอินทร์
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
   นักศึกษา    1. นายเกียรติศักดิ์ เสนานุช
   นักศึกษา    2. นายศุภกฤต โสภาวาง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายไชยพร บุญทา
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวธนภรณ์ ศรีจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวพัชรีพรรณ วงค์หอคำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพิมพ์ประภา อุตมา
   7. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายคุณากร ประสงค์ทรัพย์
   นักศึกษา    2. นายภูรินทร์ เมฆกระบัว
   8. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายศรัณย์ อินทร์แปลง
   นักศึกษา    2. นายบัณฑิต จ้อยทุ่ง
   9. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
   นักศึกษา    1. นายภาณุวัฒน์ ยิ้มทองสุข
   นักศึกษา    2. นายตะวัน ปิ่นแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเอนก สนโต
   10. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายปัณณวัฒน์ โพธิ์อยู่
   นักศึกษา    2. นายกฤษณะชัย จิตต์มั่นคง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางภัทรานิษฐ์ ฉัตรเกษ
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายธัญวรัตม์ ศรีออน
   นักศึกษา    2. นายชาญกวี ใจหล้า
   ครูผู้ควบคุม    3. นายรัตชานนท์ ปัญญาฟู
   12. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นายชาญวิทย์ บัวเกตุเกิด
   นักศึกษา    2. นายวรชาติ ลุงคำ
   13. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายเกรียงไกร คงเมือง
   นักศึกษา    2. นายธีระวุฒิ พวงบุบผา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกิตติชัย ทองดี
   14. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวภัทรา แสนหลวงอินทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวอริยาภรณ์ เกษมพลโชคนันท์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกานต์พิชชา สังฆะสอน