1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายศิริชัย นาระกันทา    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
              นายฤทธิเดช พรหมดำ    กรรมการ    บริษัท MasterCAM
              นายจงศิริ ชัยทองงาม    กรรมการ    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
              นายสมคิด สารชุม    กรรมการ    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
              นายประเทือง เจริญยิ่ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายศุภกร จริงแล้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายธนานพกร ทุ่งพนม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายธนิต เชื้อเมืองพาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
         กรรมการตัดสิน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสินทบ ตุ้มสุข    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายวาทิต ยมจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายพรชัย ทองฤทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายอัครวัฒน์ ใบกว้าง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกานต์ธนพัฒน์ อินทร์มา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายโยธิน ยุทธวัง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายพลากร ใหม่ดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายอนุพงษ์ จอมกันท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายนิมิต อยู่เป็นสุข    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายทวีวุฒิ ยอดอั้น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายศักดิ์ระพี พริบไหว    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายมารุต มูลคำ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายธีรวัฒน์ สลับสี
   ครูผู้ควบคุม    2. ว่าที่ ร.ต.สุชน แก้วบุรี
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายสุเทพ เลาย้าง
   นักศึกษา    2. นายธรรมรัตน์ แซ่ย่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสราวุธ อ้นมั่น
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายศิรภัทร ใสแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชัยณรงค์ สุขอิ่ม
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายธวัชชัย มะโนใจ
   5. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายสุรเชษฐ์ เชื้อบุญมี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเสริมศักดิ์ จันทสมิต
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายจิรพันธ์ บุญเรือง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชวลิต อินชาวนา
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธีระภัทร มังกร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพรพจน์ ถานะ
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายตะวัน เกียรติงามพร้อม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุทธิพงศ์ ขัดเรือน
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายฌานทัศน์ ศรีชู
   นักศึกษา    2. นายธีรพัฒน์ พร้อมเพรียง
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายธนวัฒน์ ทองแสง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุวรรณา สังข์จันทร์
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายนิเวศน์ สอนสุกอง
   นักศึกษา    2. นายภานุพงศ์ ปัญโญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมารุต มูลคำ
   12. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายจักรพันธ์ ดวงธิมา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสารัช ศรีบูรณ์