1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายเสนาะ บัวผัน    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
              นายสันติ พยัคฆ์ขาม    กรรมการ    นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
              นายบรรจบ จันทรสงคราม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายอรรถพล สุขีวุฒิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
              นายเฉลิมชัย คำอ่อน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายไฉน โลชา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสาคร นามวัฒน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
         กรรมการตัดสิน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายบุญลือ ชุมศรี    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายสมบัติ ชิวหา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายสุวัจน์ ห้อธิวงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอรรถพล สุขีวุฒิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
              นางสาวไพลิน กงศูนย์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายโดมชัย จันทราโชติวิทย์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายอิทธิกร บุญชูภักดิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเจษฎาภรณ์ ศรีโสภณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายชนัญดร มีมุข    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
              ผศ.สิริเดช กุลหิรัญบวร    กรรมการ    มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
              นายเฉลิมชัย คำอ่อน    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายมานพ แก้วมณีกรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายภาพพจน์ ปัญญากุลารักษ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายบุญทิม ญาณะก๋อง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายคมกฤษ มะธิปิไข
   ครูผู้ควบคุม    2. นายรัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายธรรมรัตน์ แซ่ย่าง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจตุพงษ์ โสทะธง
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายจักรพันธ์ งอกนาวัง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวไพลิน กงศูนย์
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายราเชนทร์ พะเยาว์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอัชฌาวินทร์ สายะพงษ์
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายวาที วงค์ปัญญา
   6. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายขจรศักดิ์ เมฆโพธิ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเสริมศักดิ์ จันทสมิต
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
   นักศึกษา    1. นายวิศรุต จรชื่น
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสราวุธ สายวงค์ตา
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายนครินทร์ ยาวุฒิ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น
   9. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายศุภกฤต ดอกบัว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอนุพงษ์ จอมกันท์
   10. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายศราวุฒิ ทรัพย์เมือง
   นักศึกษา    2. นายกิตตินันท์ เกิดเกตุ
   11. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายเรวัฒน์ หอมสุ่ม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนัทธพงศ์ ฉุนตู
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายภาณุพงศ์ ปัญโญ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณัฐวุฒิ ใจอ้าย
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายวสันต์ ใสยะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเกศรินทร์ รู้ฉลาด