1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายศักดิ์ดา สิมเสมอ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
              นายอุทัย แก้วสุวรรณ์    กรรมการ    นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
              นายอลงกรณ์ เกตุดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายกฤษดา ต๊ะยศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายนพดล ทองดวง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายม้าย นาคะพงษ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสุรชัย แซ่ตั้น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
         กรรมการตัดสิน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายมานัส เมฆบุญส่งลาภ    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายสิทา จุมปาลี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายมนตรี น้อยหัวหาด    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายนิธิพงษ์ ยอดพันคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายประเทือง กองรัตน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายชิตชัย แสงสว่าง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายภัทรชัย ปุราทะกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นางสาววิลัยวัลย์ ชัยสิทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายโพธิ์ทอง บุษราคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นางสาวสุภัชชา สวาทพงษ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายม้าย นาคะพงษ์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายธีรวัฒน์ พลตื้อ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายพงศกร อินลับ
   นักศึกษา    2. นายพิชัยยุทธ พะโยม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวรพงษ์ โพธิ์มูล
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นางสาวคนึงนิตย์ -
   นักศึกษา    2. นายมะลิวัลย์ -
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายสุธิมนต์ บินสูงเนิน
   นักศึกษา    2. นายกฤตนัย นิลสนธิ
   นักศึกษา    3. นายฐิติกร บุญประมวล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจิณณวัตร สุทธิเดช
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายวรันยู คำแคว่น
   นักศึกษา    2. นายวงศ์สวรรค์ แซ่โซ้ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชนะภัย จมพงษ์
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายทนงศักดิ์ สีดา
   นักศึกษา    2. นายจักรพันธ์ จำลองพันธ์
   6. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายณัฐนนท์ พลสิงห์
   นักศึกษา    2. นายธีรศักดิ์ พาทิพย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเสริมศักดิ์ จันทสมิต
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล กลั่นหวาน
   นักศึกษา    2. นายวีรพล สายหยุด
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรพันธ์ นวลไผ่
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายจิรโชติ สุขะ
   นักศึกษา    2. นายทิชานนท์ ใจดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอุทิศ ศรีตั้ง
   9. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายเรืองฤทธิ์ มงคล
   นักศึกษา    2. นายศิริมงคล อภิวงค์งาม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชินเรศ มณีขัติย์
   10. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายทรรศน ทองอุไร
   นักศึกษา    2. นายสุรเชษฐ์ หลวงนา
   11. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายณัฐกร มาโพธิ์
   นักศึกษา    2. นายนรชน เทพจันที
   นักศึกษา    3. นายดุษิต อุ่นเมือง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพีระพงศ์ บัวผาย
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายชิษณุพงศ์ ใจโผก
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร สิทธิขันแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุรชัย แซ่ตั้น
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายภูมิพัฒน์ ออนคง
   นักศึกษา    2. นายภูริต ซางสุขภาพ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายโดมชัย จันทราโชติวิทย์
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริโสภา เสนาพันธ์
   นักศึกษา    2. นายวิธิพล แขกต้อย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพรรณธร พลเคน