1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายดุสิต บัวเกตุ    กรรมการ    นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
              นายวินัย มณีกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายศุภรัตน์ ขวดแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายเฉลิมชัย คำอ่อน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายไฉน โลชา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายณัฐวุฒิ ใจอ้าย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสมเกียรติ สถิตย์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายเอกสิษฐ์ นันติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายเสกสรร ประทิศ    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายมนตรี คำหล้า    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายสุรศักดิ์ แสนสุวรรณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายชัยณรงค์ สุขอิ่ม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายจักรพันธ์ ขึมจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวสันต์ ทะนันชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายเอกรินทร์ ทองอนุ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภรภัทร ธรรมไชย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายสุพจน์ ปิ่นพฤฒิกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายเสกสรร คำวงษา    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายไฉน โลชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นางสาวสัจจพร หงษาวดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นายเอกสิษฐ์ นันติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายภูธเนศ เตลา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสยามรัฐ ชุ่มเย็น
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายณรงค์ฤทธิ์ อินทร์ถานนท์
   นักศึกษา    2. นายบดินทร์พงษ์ ยืนพงษ์
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายจีรพล จีจู
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวรเศรษฐ์ จิโรชกมลวัฒน์
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายเกาะออน คำลือเลิศ
   นักศึกษา    2. นายวาที วงค์ปัญญา
   5. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริพร พูลจิตร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเสริมศักดิ์ จันทสมิต
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายจิณณวัตร แซ่เอียว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพชรพล วรินทร์เวช
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายเจษฎา ยุรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณัฒิวุฒิ สุยะธิ
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายณัฏฐวี เขียวกายสิทธิ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุภาพ ศิริโภคกวิน
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายพิทยา สอนโต
   นักศึกษา    2. นายยุทธนา ภู่ทอง
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายเดชนรินทร์ สังสี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสรวิศ สุกกล่ำ
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายธีรยุทธ กิ่งจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณัฐวุฒิ ใจอ้าย
   12. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายกันตภณ ดวงพิชัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเกศรินทร์ รู้ฉลาด
   13. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายอดิศร แสงเทพ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชัยพิชิต ตาระพัน