1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.19. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
         1.19.1. ทักษะงานทำหุ่นจำลอง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชรันต์ยทธ์ บุญยุง    ประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางรัตน์ติยา ศรีมณี    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายพิษณุ เล็กศิริ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายธนพงศ์ เกษมวงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวกาญจนา อุตราช    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวกนกวรรณ แก้วมณี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวกมลชนก ด้วงทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายยุทธนา ตุ่นแก้ว    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายคณิน ปัญญาบุญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขียงราย
              ว่าที่ ร.ต. ชลธิศ สมฤทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ    ผู้อำนวยการ    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางรัตน์ติยา ศรีมณี    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางสาววรรณภา ปัญญาบุญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นางสาวพสุ สุวภาพ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายวรฐ อัศวลาภสกุล    ครู    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
              นางพนัดดา กิติศรี    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายชวลิต วงศ์ทองเหลือง    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต    ครู    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสมทัย บัวชื่น    ครู    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางสาวสราญสิริ เผ่าฉานเดชอนันต์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายวชิระ วงศ์วารินทร์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายอธิปัตย์ จันทร์เกษ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายสมเกียรติ สิริพงษ์บุญสิทธิ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายเชิดชัย ทัพวารีวงศ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายคณิน ปัญญาบุญ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายวราณัช ต่วนชะเอม
   นักศึกษา    2. นายชนะ เขตการ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอธิปัตย์ จันทร์เกษ
   2. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวธีราพรรณ คร้านครัน
   นักศึกษา    2. นางสาวปิยะดา ศรีนวนอ้าย
   นักศึกษา    3. นายจิรายุส เชื้อบุญมี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวิชา มากเมือง
   3. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายหม่อง คำพรู
   นักศึกษา    2. นางสาวสุธาสินี กันแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกนกวรรณ บุญล้อม
   4. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายชัยนันท์ ลุงน่อ
   นักศึกษา    2. นายสมศักดิ์ จะเคอ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยุทธนา ตุ่นแก้ว
   5. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายสิทธินนท์ โลกคำลือ
   นักศึกษา    2. นายวรุต ศิริ
   นักศึกษา    3. นายศรัณย์ภัทร สารดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศักดิ์ดา ยาวิไชย
   ครูผู้ควบคุม    5. นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต