5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
         5.1.1. ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายราม วัฒนสุข    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางสาวอรวรรณ จันทร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นายกำพล ตรงเมธี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวเมทินี ปัญญาฟู    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวศิรดา ทองทำมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสมศักดิ์ จันทร์พินิจ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายพีรพงษ์ วงค์วิชัย    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวสายสุนีย์ เนียมกำเนิด    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              นายธวัชร์ ม่วงวงษ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
         กรรมการตัดสิน
              นายฟารุต สมัครไทย    ศิลปินอิสระ   
              นายกานต์ โสภณรณฤทธิ์    อาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพ    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              นายกฤศ โตธนายานนท์    อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วิชานิเทศศาสตร์ (การจัดการสื่อใหม่)    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายปุญญวุฒิ ตาลโตนด
   นักศึกษา    2. นายกฤษกร จำนงค์
   2. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวชนากานต์ ครุฑวิเศษ
   นักศึกษา    2. นายวรธีรนนท์ รัตนวิเศษเมธากุล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิชยุตม์ เหล่ากอ
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวภัทรวรรณ เมืองชื่น
   นักศึกษา    2. นางสาวไปรยา ทองสมบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวปิยธิดา ใจวัง
   4. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวเบญจมาพร ทวียนต์เนรมิตร
   นักศึกษา    2. นางสาวธนชนก โครธาสุวรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางจุฑามาศ ช้อนนาค
   5. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายศักดิ์สิทธิ์ ทินนะพรม
   นักศึกษา    2. นายญาณกร คตสุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุพจน์ ใจน้อย
   6. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวจิตรสินี ทาบุญ
   นักศึกษา    2. นายปุญธกฤษฎิ์ โสมนัส
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุนิสา พรมใจ