4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.3. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
         4.3.2. ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางวัฒนาพร ไชยวงค์    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวปรินทร เขียวอ่อน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวฉลอง จันทร์คง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
              นางสาวจริยา ต๋าคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
              นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวธนัชชา ยมนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวกุหลาบ เจริญศักดิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวสาวิมล คำเพ็ง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นายบัณฑิต สิงห์ช่างชัย    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางธารทิพย์ ธนะภักดิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
         กรรมการตัดสิน
              นายเอกราช ฉุยฉาย       ห้องเสื้อ ตึ่งโนงแอดติ้งเฮาท์
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมล สังคะรัตน์    อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นางสาวสิดาพร แซ่ลี
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐสุดา เลิศสุวรรณคีรี
   นักศึกษา    3. นางสาวรัตนา ศรีกนกบุปผา
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวสัญห์กมล มูลเงิน
   นักศึกษา    2. นางสาวอนัญญา วัยอาภา
   นักศึกษา    3. นางสาวเพ็ญประภา กอบธัญกิจ
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวพัชรพร เลาหาง
   นักศึกษา    2. นางสาววาสินี แซ่ท้าว
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฏฐนิช แซ่กือ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอรฉัตร ปันเงิน
   ครูผู้ควบคุม    5. นายอาคม มหาดไทย
   4. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
   นักศึกษา    1. นางสาวนารี แซ่เห่อ
   นักศึกษา    2. นางสาวณิชากร แซ่จ่าว
   นักศึกษา    3. นางสาวปิยนุช ซ่งจรัส
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุรชัย ตาปัน
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวฉลอง จันทร์คง
   ครูผู้ควบคุม    6. นายปนิตา เปี้ยตั๋น
   5. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาววราภรณ์ สุดทอ
   นักศึกษา    2. นางสาววรรณพร จันทรเทวี
   นักศึกษา    3. นางสาวดาวเดือน แซ่หว้า
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวธนัชชา ยมนา
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวมลฤดี สุธรรมรักขติ
   6. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวภัทรพรรณ มโนมัย
   นักศึกษา    2. นางสาวนิภา อามอ
   นักศึกษา    3. นางสาวอาหมี่ เชกอกู่
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวบุษกร เหล็กเพชร
   7. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวประภาพร แซ่ว่าง
   นักศึกษา    2. นางสาวธิดารัตน์ สุขสกุลปัญญา
   นักศึกษา    3. นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ยะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวเยาวมาลย์ สมประสงค์