9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสุชาติ มหายศ     0896364777
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุชาติ มหายศ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายสิทธิพร คลังแสง    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายภัทธาวุธ โพธา    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
              นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง
              นายณัฐกฤต ภูทวี    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
              ว่าที่ร.ต.ศุภฤกษ์ บุญเจ็น    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              ว่าที่ร.ต.วิทยา ไชยลังกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายณัฐธนา ปรัชญาวิชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายประสิทธิ์ ชลอยเมฆ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายจิรภัทร ตันมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวลักษณาวดี หมีโชติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายศเจตส์ จาตระกูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายนิวัฒน์ คักกันหา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวตุลยะดา สิทธิโสด    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวนุชปวีณ์ เทียมตา    กรรมการ    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาววรรณวิสา คำเฟย    กรรมการ    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายศุภกฤต กันทา    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายสุชาติ มหายศ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวนันทิยา เผ่าอ้าย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวเพชรรัตน์ ขอดแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางนวลลออ มอญแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสุนันทา จินาเฟย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายยุทธภูมิ บุญเรือง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวทินมณี พลศิริ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
              นายปกรณ์ ปัญญาดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางสาวภัทรภร เพ็งเทศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นางสาวพนิดา คำมูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นายวุฒิชัย ใจมูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นางสาวธัญญรัตน์ ใจสอน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              ว่าที่ร.ต.ศุภฤกษ์ บุญเจ็น    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวหนึ่งฤทัย เผ่าตัน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางนวลลออ มอญแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวเพชรรัตน์ ขอดแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาววรินทร มโนหาญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายสถาพร ใจคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายธวัชชัย จันแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
   19 มีนาคม 2564
   08:00น. - 16:00น.    การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายหัตถวัฒน์ อ่องเลื่อม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววรรณดี ชัยสีวี
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวนัฐนิชา ตาดง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภาคีนัย วงษ์จ่า
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวประไพลักษณ์ สิบสี่ชัยยะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายโกวิท บุญด้วง
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นางสาวกัลยรัตน์ ล้อมน้ำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเพียรพิศ บุญเรือง
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมรัตน์ เล็กบาง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุนันทา จินาเฟย
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวพรชรินทร์ สิทธิวรรณรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายฤทธิชัย บัวสว่าง
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐธิดา ปิกคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศิรัญญา เครือวงศ์ปิง
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
   นักศึกษา    1. นางสาวแสงเงิน กรุงมา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพรนภา ปันวารินทร์
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายณัฐชนน เณรพัด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุธาสินี แกมนิล
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายอนุชา มงคลแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววรรณิศา พรมทับ
   11. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายกฤติน รักสัตย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสิริวรรณ วินัยพานิช
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐวรา เพเหมีย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวภัควลัณชญ์ เขาฟัง
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายนพกร จอมแปง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชวฤทธิ์ จินดาภู
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวสริตา พัดขุนทด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรัตนาภรณ์ นามแสง
   15. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวพัณณิตา เหมืองใจ๋