9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า     0931402537
              นางสาวทินมณี พลศิริ     0979230892
              นางสาวลักษณา อุปมูล     0805595453
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
              นายสิทธิพร คลังแสง    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายเกษม สายสำราญ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
              นางสาวเบญจมาศ หมอยาดี    กรรมการ    ครู วิทยาเทคโนโลยีและการจัดการปง
              นายศักดา สิมเสมอ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
              นางปราณี หมื่นจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาเทคโนโลยีและการจัดการปง
              ว่าที่ ร.ต. วิทยา ไชยลังกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายณัฐชมา ปรัชญาวัชร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายประสิทธิ์ ชรอยเมฆ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางณัฐธยาน์ บำรุงนิคม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวปณาลี เทพรักษา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายภัทรดร อูปแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวลักษณาวดี หมีโชติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวนิตยา สมศรี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางพราพรณ์ ปันต๊ะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายศุภกฤต กันทา    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
              นายเกษม สายสำราญ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
              Miss Stacy Kate Tacuyan    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสมศรี แสงศรีจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง
              Miss Rebecca Lao–laoUyad    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง
              นายวิเชียร ไชยวุฒิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายนพดล เขียวอาสะวะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางรุ่งนภา วาวงศ์มูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวอรวรรณ แสงดาว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางณัฐธยาย์ บำรุงนิคม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวอัญชลี เวียงคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเทิง
              นางสาวชนกเนตร มะโนชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
              นางสาวดวงนภา สุทโธ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวลักษณา อุปมูล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
   18 มีนาคม 2564
   13:00น. - 15:00น.    ลงทะเบียน
   13:00น. - 15:00น.    รายงานตัวผู้แข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม/กรรมการ
   15:00น. - 17:00น.    ประชุมคณะกรรมการ
   19 มีนาคม 2564
   09:00น. - 12:00น.    จัดการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวธนิสรณ์ เกษตรคุณาสิน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวดารารัตน์ รักพงษ์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นางสาวเมฆขลา -
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวสุนิสา คล้อยสมัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธัญวรรณ จันทร์อ่อน
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวชลธิชา เงินปัญญา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอัมพิกา วังกาวรรณ
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายนันทวัฒน์ ขันใจวงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางแสงเดือน มีครู
   6. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นางสาวบุษกร เกตุปทุม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพรรณวร บุญประเศรษฐผล
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายพงศ์ศิริ บุญศรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายกาจภณ วงศ์ฮาด
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภานุพงศ์ ทองแท้
   9. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายมนัสพงษ์ บุตรเงิน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสิริลักษณ์ ถาพยอม
   10. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
   นักศึกษา    1. นางสาวฐิติยา แดงสกล
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวนาตยา ศุภจิตรานนท์
   11. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวฐิตวันต์ บุญจันทรง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกัลย์ณิศา เทพพา
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวอุษามณี ลุงกาวิ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวStacy Kate Tacuyan
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายสิรภพ สังข์ทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอุกฤษฎ์ สิงห์แก้ว
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายชิษณุพงศ์ เพชรดี
   15. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นายศิรวิทย์ วันมหาใจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล