9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมใจ รอดคง    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
              นายภาสกร เชื้อเมืองพาน    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายสรพงษ์ ปานบุตร    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
              นายชาญณัฎฐ์ อุตสาหะ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              ว่าที่ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน    กรรมการ    รองผู้อำนวยการการอาชีพสอง
              นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางทิพรัตน์ จูจันทร์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวรัชนีกร ปิงหมื่น    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายนรากร หลักนาราม    กรรมการ    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายพรเทพ สุวรรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายมนตรี นาหลวง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายแทน เชียงแขก    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายนวัตกรณ์ รัตนดำรงฤทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายสุขแก้ว คำเมืองสา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายประพันธ์ มอนแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางอัจฉรา สมณะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายธวัช สอนง่ายดี    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
              ว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
         กรรมการตัดสิน
              ดร. วัชระ แตงเทศ    ประธานหลักสูตรดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
              นายธนพล รักษา    ครู โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์    โรงเรียนวังโป่งดำรงค์วิทย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
              นายณรงค์พันธุ์ สายพันธ์ุ    ครู โรงเรีนนลานกระบือวิทยา    โรงเรียนลานกระบือวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายกิติกร แก้วแหวน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางประพิศ อมรศิลสวัสดิ์
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ เทือกเถาสาร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ
   3. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายพรพิพัฒน์ บุญเม่น
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพลรัช สนองบุญ
   4. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   นักศึกษา    1. นายสมรักษ์ ใส่โหม่ง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางรัชนีกุล วงศ์ษา