9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมใจ รอดคง    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
              นายภาสกร เชื้อเมืองพาน    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายสรพงษ์ ปานบุตร    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
              นายชาญณัฎฐ์ อุตสาหะ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              ว่าที่ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน    กรรมการ    รองผู้อำนวยการการอาชีพสอง
              นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางทิพรัตน์ จูจันทร์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวรัชนีกร ปิงหมื่น    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายนรากร หลักนาราม    กรรมการ    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายสุขแก้ว คำเมืองสา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายประพันธ์ มอนแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              .นายพรเทพ สุวรรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายมนตรี นาหลวง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายแทน เชียงแขก    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายนวัตกรณ์ รัตนดำรงฤทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางอัจฉรา สมณะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายธวัช สอนง่ายดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
              ว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวธนัฏฐา อุ่นแก้ว
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายณัฐกร มะโนรัตน์
   3. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
   นักศึกษา    1. นางสาวพันทิวา แก้วสาสุข
   ครูผู้ควบคุม    2. นายไพลรัตน์ สำลี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางชูเกษม​ ถิรพงศ์พันธ์
   4. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายนายสิรภพ มากมณี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวรากร โชติสีนิล
   5. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
   นักศึกษา    1. นายพงศกร ซางสุภาพ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจารึก ไชยวงค์
   6. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
   นักศึกษา    1. นายวิชา เนียมโต
   นักศึกษา    2. นายรัฐธรรมนูญ อินทะจักร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุกัญญา คนใจดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
   7. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายปุญญพัตน์ งามระเบียบ
   8. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นายอิศรา สีพันธุเนตร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม