7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              อ.ปิยมาส แก้วอินตา โทร. 088-2692263 / อ.ธวัชชัย สาเกตุ โทร. 062-9511512     088-2692263
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอรพิน ดวงแก้ว    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสุภเวช โชติญาณวงษ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายธวัชชัย สาเกตุ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวพวงมาลัย จันทรเสนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นายบุญหลง ขำบางโพธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางสาวขวัญดารินทร์ จิตหาญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายอนุชาติ รังสิยานนท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายภีรภัท วิวัฒน์พงษ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายสัจจา มโนมัยนุกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายวุฒิชัย คำมีสว่าง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายประพันธ์ มอนแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวปิยมาส แก้วอินตา    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป    อาจารย์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.เดือนเพ็ญ มะโนเรือง    อาจารย์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
   17 มีนาคม 2564
   09:00น. - 11:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
   10:00น. - 12:00น.    ประชุมครู ที่ปรึกษาและ จับฉลากที่นั่ง
   13:00น. - 18:00น.    ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการแข่งขันทักษะ
   18 มีนาคม 2564
   09:00น. - 18:00น.    เริ่มการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ใช้เวลาจำนวน 8 ชั่วโมง
   19 มีนาคม 2564
   09:00น. - 14:00น.    นำเสนอผลงาน
   15:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน และมอบโล่รางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายปุลวัชร เพชร์หมู่
   นักศึกษา    2. นายก้องเกียรติ สารกิจ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสัจจา มโนมัยนุกุล
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายณัฐเกียรติ เจริญพันธ์ชัย
   นักศึกษา    2. นายกองทัพ พึ่งแสง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิรพงษ์ ประวันนา
   3. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายวีรพล รังสิเสนา ณ อยุธยา
   นักศึกษา    2. นายพงศธร แก่นจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจัฎตุรนต์ อ่อนภูงา
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายปารเมศ ชูเชิดรัตนา
   นักศึกษา    2. นายภูวเศรษฐ์ สิบต๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรพงษ์ ชุ่มใจ
   5. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายนรินทร์ธร เผือกเมืองมูล
   นักศึกษา    2. นายภากร อ่อนนามวงค์
   6. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายอภิพัฒน์ พลดี
   นักศึกษา    2. นายวีรภัทร จำปาอ่อน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางภัทรานิษฐ์ ฉัตรเกษ
   7. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
   นักศึกษา    1. นายธนพร พรมแดง
   นักศึกษา    2. นายภาณุพงษ์ มะโนวงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวรุ่งทิวา แก้ววรรณะ
   8. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นายปรเมษ เวชสนิท
   นักศึกษา    2. นายคณุตม์ บุญศรี
   9. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
   นักศึกษา    1. นายตะวัน สอนเถื่อน
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล ทศดี
   10. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
   นักศึกษา    1. นายสมบูรณ์ ปุณยาภรณ์
   นักศึกษา    2. นายพัชรพล ผิวเกลี้ยง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยศกร วิศรุตพงศ์