6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
         6.2.2. ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ รต.ณดิษ วรรณโกฎิ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชูเกียรติ อุ่นปัญญา    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายจักรพงษ์ เปี้ยปลูก    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายอภิเดช มหาไม้    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวสาวิตรี ฤทธา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวรัตติยา แสนประสิทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
              นายอิษวัต รัตนสมบัติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              นางสาวพนิตพร ใจเย็น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางฤทัยชนก นาคะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวนวรัตน์ ปัญญาชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวพัชรินทร์ ยวงมณี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายราชันย์ กลองกลิ่น    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายพีระพงษ์ ดวงสนิท    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาววรรณภา กรุงทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              คุณสรรเสริญ ศีติสาร    รองผู้อำนวยการ    ททท.สำนักงานเชียงราย
              Nicolas Randolph Johnson    อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก(ผู้เชี่ยวชาญ)    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
              นายพชร เชษฐาสุวรรณ    มัคคุเทศก์อิสระ   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
   17 มีนาคม 2564
   15:00น. - 18:00น.    ลงทะเบียน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ควบคุม
   18 มีนาคม 2564
   07:00น. - 08:00น.    ลงทะเบียน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายศุภสิน ขุนทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายราชันย์ กลองกลิ่น
   2. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาววริศรา บุญชุ่ม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอิษวัต รัตนสมบัติ
   3. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวปาริชาติ เทพจัน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศรัญญา หงษ์แพง
   4. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายวรพล ยื่อเซาะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวนวรัตน์ ปัญญาชัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพีระพงษ์ ดวงสนิท
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวมาริสา แสงใส
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาววรรณภา กรุงทอง
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวธันยาภัทธ์ พรหมสังคะหะ
   ครูผู้ควบคุม    7. นางพิศมัย ต๊ะวิโล
   5. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นางสาวนุ๊มอ มะรั่ง
   6. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวปวันรัตน์ สงนอก