3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
         3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              ว่าที่ ร.ต. ฐิติ ทะนันชัย    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางขนิษฐา ยอดทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางวรนุช มาอินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง
              นายแสวง บุปะเท    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางภัทราวรรณ สุขพันธ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายนิพนธ์ ร่องพืช    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              ว่าที่ ร.ต.หญิงรสสุคนธ์ ปินตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ สิริพรรณมงคล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางกิตติ์ชญา เมืองอินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวศิริพันธ์ วงค์คำลือ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางกรองทอง ชะม้าย    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสุทินา แสนบ่อ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายณัฐพล น้อยตุ่น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวพุทธชาดิ เกตุหิรัญ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              คุณอวยพร ต๊ะวัน       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              นางพรรณี ราชคม       ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
              นางแววตา ปรีดีวงษ์       เจ้าของกิจการร้านจำหน่ายของที่ระลึก TEXTILE&SOUVENIR
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายศิริพงษ์ เสาร์ศิริ
   นักศึกษา    2. นางสาวจันทิมา เทศกุล
   นักศึกษา    3. นายศรัณย์ สุขเมือง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวภาวิณี ยกจำนวน
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวชลลดา จารณะ
   นักศึกษา    2. นางสาวสนธยา อินทะยศ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกัลยกร ตุ้ยบุญมา
   3. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวมัลลิกา เพชรเอี่ยม
   นักศึกษา    2. นางสาวลักขณา อ่อนละมูล
   นักศึกษา    3. นางสาวกัญญาลักษณ์ สุขหล้า
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีจันทร์มาก
   4. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   นักศึกษา    1. นางสาวจ๋าม ปาก่ำ
   นักศึกษา    2. นางสาวปรางฉาย แสนหมี่
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอดิศัย นิจรมย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชญานนท์ บนแท่นทิพย์
   5. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกวรรณ ขันอาสา
   นักศึกษา    2. นางสาวฐิติมา กล้าหาญ