3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.4. สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
         3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ รต.นคินทร์ สนมฉ่ำ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางนันทนา พุ่มอรัญ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวกมลวรรณ ก๋งพญา    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นายนิพนธ์ ร่องพืช    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวบุหงา ตันเมืองใจ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางกุหลาบทิพย์ วงศ์คำลือ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางพจนา นพรัตน์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายณัฐพล น้อยตุ่น    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายเตชะตาธรรม เตชะตามี    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวสิริมนต์ นฤมลสิริ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นางดาราวรรณ ตุ้ยละพิงค์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายทวิทย์ บัวทอง    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางกัลยา ผลศิริ    ประธานกรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางขนิษฐา ยอดทอง    กรรมการและเลขานุการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวอังคนางค์ พรมดำ    ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 9    สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 9
              นางสาวณฐมน ทรัพย์บุญโต    อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด    มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              ตัวแทนภาคธุรกิจ       บริษัท ธนะพิริยะ จำกัด
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวฟากฟ้า แจ่มไทย
   นักศึกษา    2. นายบุรินทร์ ทองเขียว
   นักศึกษา    3. นางสาวพรกมล แช่มผักแว่น
   นักศึกษา    4. นางสาวอภิชญา สันตยานนท์
   นักศึกษา    5. นายวรวุฒิ ประทุมสวัสดิ์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวธาราทิพย์ ใจสอน
   นักศึกษา    2. นางสาวธนพร บุญปล้อง
   นักศึกษา    3. นางสาวกัญฌพัชร ตารินทร์
   นักศึกษา    4. นางสาวสุนันท์ญา พระยาลอ
   นักศึกษา    5. นางสาวอัมราภรณ์ ภุมมาลักษ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวณัทมน มาสุข
   นักศึกษา    2. นางสาวกัญญาภา ศักดิ์สนธิ
   นักศึกษา    3. นางสาวนริศรา ดุลยพันธ์ธรรม
   นักศึกษา    4. นางสาวอาภาศิริ คงพันธ์
   นักศึกษา    5. นางสาวศศิกานต์ เชื้อรอด
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวชญานี เงินเนตร์
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวพรพรหม บุษดี
   นักศึกษา    2. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญด้วง
   นักศึกษา    3. นายวสันต์ โกมล
   นักศึกษา    4. นางสาวภัสรา รักผกาวงศ์
   นักศึกษา    5. นางสาวศุภาพร บุญทอง
   นักศึกษา    6. นายอภิสิทธื์ มนกลมเมฆ
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวปภาวดี รุ่งเรือง
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวเกวลิน เครือเพลา
   นักศึกษา    2. นางสาวสุนิตา วรสาร
   นักศึกษา    3. นางสาวปุณนมาศ สุดใจ
   นักศึกษา    4. นางสาวรัชนีกร โพธิจันทร์
   นักศึกษา    5. นางสาวปภาวดี ไสยวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวพรสุดา บุญส่ง
   6. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายภมรศักดิ์ จิตสว่าง
   นักศึกษา    2. นางสาวบุษยา บางวัน
   นักศึกษา    3. นางสาวกิตติยา ปุ่นจ้อย
   นักศึกษา    4. นางสาวจารุวรรณ บดีรัฐ
   นักศึกษา    5. นายณัฐดนัย สีทอง
   ครูผู้ควบคุม    6. นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
   7. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวปวันรัตน์ วันมา
   นักศึกษา    2. นางสาวชัญญานุช เอี่ยมละมัย
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐอารีย์ ลำอินทร์
   นักศึกษา    4. นางสาวจุฬารัตน์ คุ้มคง
   นักศึกษา    5. นางสาวอารยา ยอดแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวจินตหรา จันตาเรียน
   8. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวหองคำ คำแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวจุฑามาศ อินต๊ะมา
   นักศึกษา    3. นางสาวสายพิณ ดวงแก้ว
   นักศึกษา    4. นางสาววสุนันท์ ปุกเสก
   นักศึกษา    5. นายสิริโชค แซ่หลี
   นักศึกษา    6. นางสาวพรรณพัชร จะอื่อ
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวศิริพันธ์ วงค์คำลือ
   9. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวกุลณัฐ สุระมิตร
   นักศึกษา    2. นางสาวอัมพร ลุงคำแดง
   นักศึกษา    3. นางสาวน้ำทิพย์ น้อยคำสิริ
   นักศึกษา    4. นางสาวณัฐริกา ฟุ่มฟองฟู
   นักศึกษา    5. นางสาวณัฐนิชา อินตา
   10. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวสกุลรัตน์ ปานนิล
   นักศึกษา    2. นางสาวปราณชลี พันธ์ฉลาบขวา
   นักศึกษา    3. นางสาวลัดดา ทองต้อย
   นักศึกษา    4. นางสาววริสรา รอดแสน
   นักศึกษา    5. นางสาวชนิตา แย้มเสาธง
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีคำ
   11. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวจักรีวรรณ โพธิ์ศรี
   นักศึกษา    2. นางสาวเบญจวรรณ หน่อแก้ว
   นักศึกษา    3. นางสาวธนาพร พลอยประดิษฐ
   นักศึกษา    4. นางสาววิภรณ์รัตน์ วิริยะวงษ์
   นักศึกษา    5. นางสาวอภิญญา ไชยเมฆา
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวนงนุช สวิง