3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing plan) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ สนมฉ่ำ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางดัชนีย์ จะวรรณะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายนิพนธ์ ร่องพืช    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางศุภวรรณ ป้อมสุข    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางขนิษฐา ยอดทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางสาวรุ่งทิพย์ ปินตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวจีรนันต์ มูลสม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายเรืองฤทธิ์ นภาคณาการ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายเตชะตาธรรม เตชะตามี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางดาวรุ่ง เดชบุญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวอุไรวรรณ คำดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวจิราภัค โพธิ์ทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายภักดี ศรีอรุณ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.ดร.สุธีรา อะทะวงษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวกิ่งดาว เชื้อจิตร์
   นักศึกษา    2. นางสาวกัญญาเรศ มะยมทอง
   นักศึกษา    3. นายวรวิทย์ บุญเจริญ
   นักศึกษา    4. นางสาวหัสยา คำพารัตน์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายพิษณุพงษ์ แซ่กือ
   นักศึกษา    2. นางสาวอรอนงค์ นรารติพรหม
   นักศึกษา    3. นางสาวสุกัญญารัตน์ ศรีสมพงษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวีระยุทธ ด้วงบาง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายกิจจาพัฒน์ กันทา
   นักศึกษา    2. นางสาวพิชาณัช แสงใส
   นักศึกษา    3. นางสาวอรุโณชา สมัครเขตการณ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวฐิติมา ภู่ทับทิม
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวจันทิมา อ้นลา
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวขวัญดาว ชมพักตร์
   นักศึกษา    2. นางสาวอริสรา ทาใจ
   นักศึกษา    3. นางสาววาสนา โกรกสำโรง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสุลาลีวรรณ วงศ์สอาด
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวจริยาภรณ์ อุ่นเปี้ย
   นักศึกษา    2. นางสาวอรพิน หม่อโป
   นักศึกษา    3. นางสาวนฤมล พลเมฆ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภูริณัฐ บุญชู
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวจริยา ดาบคม
   นักศึกษา    2. นางสาวรุ่งนภา กสิกูร
   นักศึกษา    3. นายเกริกพล เกิดเกตุ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวปวีณา นพนรินทร์
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายจิรวัฒน์ อู่รอด
   นักศึกษา    2. นางสาวบุญธิดา ทองฤทธิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวรัญชนา กุลพรม
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจินตหรา จันตาเรียน
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวกิ่งกาญจน์ อุดเขียว
   นักศึกษา    2. นางสาวกชพร เจริญวัชรากุณช์
   นักศึกษา    3. นางสาววรชยา ผ่านสำแดง
   นักศึกษา    4. นางสาวนิชนิภา มุ่งเมิน
   ครูผู้ควบคุม    5. นายณัฐพล น้อยตุ่น
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวขวัญ -
   นักศึกษา    2. นางสาวสุณัฏฐา สุเนชา
   นักศึกษา    3. นางสาวเปา -
   ครูผู้ควบคุม    4. นางนภาพร ธิยาม
   11. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวปวัณรัตน์ เชื้อไพบูรณ์
   นักศึกษา    2. นางสาวศิริวัลย์ วันเนา
   นักศึกษา    3. นางสาวชรินรัตน์ ตาแสง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายปัณณพลวัชร์ เพชรวารี
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสุพัตรา นวนทัด
   12. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐวรา กัลยา
   นักศึกษา    2. นางสาวปิยธิดา ยิ่งยวด
   นักศึกษา    3. นางสาวสิริวิมล ผลไม้
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน