3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ สนมฉ่ำ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางดัชนีย์ จะวรรณะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายธารางกูล บัวบาน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางรุ่งทิพย์ ปินตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นายวิสุทธิ์ รินคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางนิภาพร ธิยาม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายจีรวัฒน์ กาชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายเรืองฤทธิ์ นภาคณาการ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางกิตติ์ชญาห์ เมืองอินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวศิริพันธ์ วงค์คำลือ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวจีรนันต์ มูลสม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางทิพรัตน์ จูจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายภักดี ศรีอรุณ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              ตัวแทนจากสถานประกอบการ       หอการค้าจังหวัดเชียงราย
              ตัวแทนจากสถานประกอบการ       ด้านผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวบัณฑิตา ปัญญาเสน
   นักศึกษา    2. นางสาวขนิษฐา ปินตาวงค์
   นักศึกษา    3. นางสาวพัชริดา หมูยา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวเขมจิรา วงษ์เป็ง
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวจิรัฐติกุล พัฒนสิทธินนท์
   นักศึกษา    2. นางสาวประภัสสร ตั้งไกรสรสิทธิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวนิชสากร เนื่องสนธิ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวฐิติมา ภู่ทับทิม
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวสิรภัทร พลเพ็ง
   นักศึกษา    2. นางสาวสุพิชญา ขัดกันทะ
   นักศึกษา    3. นางสาวกุลธิดา ทาทอง
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวพรสวรรค์ เฟื่องขำ
   นักศึกษา    2. นางสาววริศรา นาคหวัง
   นักศึกษา    3. นางสาวกฤตยา เรือนทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวเพ็ญนภา หวาเกตุ
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายชณฑล แซ่ผ่าน
   นักศึกษา    2. นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม
   นักศึกษา    3. นางสาวอลิสา ขันแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจิราภัค โพธิ์ทอง
   6. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวน้องนิด มั่นคง
   นักศึกษา    2. นางสาวอัมพร สัมพันธ์วนา
   นักศึกษา    3. นางสาวพีรยา แสงทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณิชชภา อโนมา
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวนันท์นภัส ใจคำ
   นักศึกษา    2. นางสาวรังรอง สวนใต้
   นักศึกษา    3. นางสาวชาลิสา พ่วงพงค์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวปวีณา นพนรินทร์
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายรัชชานนท์ ณ เชียงใหม่
   นักศึกษา    2. นางสาวมณีรัตน์ ทองชมภู
   นักศึกษา    3. นางสาววาสิตา ชูยัง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีจันทร์มาก
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐสุดา ทานาแซง
   นักศึกษา    2. นางสาวยศวดี แก้วมาลา
   นักศึกษา    3. นางสาวสุดาภรณ์ อินทะวงค์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวบัณฑิตา โปร่งใจ
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นางสาวเบญจมาศ ชัยธรรมกุล
   นักศึกษา    2. นายนันท์นภัส มงคลรัตนพันธ์
   นักศึกษา    3. นางสาวประภาวรินทร์ รัตนโพธิ์ธา
   11. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวอินทิราพร ศรีสุวรรณ
   นักศึกษา    2. นายธนพล กัลยาประสิทธิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวอรกานต์ บุญสิน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสุพัตรา นวนทัด
   ครูผู้ควบคุม    5. นายปัณณพลวัชร์ เพชรวารี
   12. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวมณีประภา วันสี
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญญารัตน์ ใจวรรณ
   นักศึกษา    3. นางสาวสุนิตา มินาลิน
   นักศึกษา    4. นางสาวษาวลิน อินกา
   ครูผู้ควบคุม    5. นางปาริชาติ แสงหล้า