1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.15. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายหงษ์คำ อินใจ    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายอภิสิทธิ์ แสนยา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางสาวอัญชลี สิงห์คำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายวิทยา เขียวสวัสดิ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอพิเชษฐ อุดมผล    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายธีรวุธ ยะอูป    ประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล    รองประธานกรรมการ    บริษัท อินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต์
              นายกฤษดา ใจเย็น    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    บริษัท อินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต์
              นายธีรวุธ จิตพรม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    บริษัท อินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต์
              นายสุรพงษ์ วัฒนกีบุตร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายทศพล ทิพย์วงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสุรชัย ทิพย์คำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสารภี
              นายพิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาค    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายนฤตย์ กั้วสิทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายณรงค์ บรรณเลิศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายคมสัน ถมคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายนิติกร อ่อนนาง    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายธวัชชัย คุณสารวนิช    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
              นายฉัตรชัย งาหอม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายวีระพล กองบุญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายกำธร โทนสังข์อินทร์
   นักศึกษา    2. นายปณัยกร พันธ์อุดม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายณภัทร ดีชัยรัมย์
   นักศึกษา    2. นายชนะภัสร์ บุญครอบ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาค
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายนายปฎิพล วงกุละ
   นักศึกษา    2. นายนายกันตพล รกไพร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายรณชัย พรหมพินิจ
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายอนิพัทย์ ใจวรณ์
   นักศึกษา    2. นายธนกฤต สมบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวธนาพร ธนเสนีวัฒน์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธวัชชัย จันแก้ว
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายเกษมสันต์ พันธวงษ์
   นักศึกษา    2. นายพรหมพิทักษ์ แกมขุนทด
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพนธกร พงศ์จิระปัญญา
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายเสถียร์พงษ์ เด็ดใด
   นักศึกษา    2. นายเตชธรรม วงศ์ษา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพรศิลป์ คำวินิจ
   7. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายชนาธิป เป็งวารินทร์
   นักศึกษา    2. นายชยุตพงศ์ เจ็นพนัสสัก
   8. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายวริทธิ์ มหิตธิ
   นักศึกษา    2. นายกวินท์ กาละกุล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณรงค์ บรรณเลิศ
   9. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายนนทพันธ์ อินทวงศ์
   นักศึกษา    2. นายฉัตรนรินทร บุญแสง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอพิเชษฐ อุดมผล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอภิสิทธิ์ แสนยากุล
   10. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายธราวุธ ศรีอ่อน
   นักศึกษา    2. นายจีระฉัตร ศรทะโชติ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจุฑารัตน์ สืบจากสิงห์