1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.13. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
         1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสถิตย์ ปริปุณณากร    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายวิชัย พรมมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายธนิด ภัคธนาเดชานนท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอดิศักดิ์ ศรียะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายชูชาติ กุลท้วม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสมชาติ แสนธิเลิศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายณรงค์ บรรณเลิศ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายสถิตย์ ปริปุณณากร    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายดนุรุท สีลาคำ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง
              นายชัยพัฒน์ อาโปสุวรรณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสมบัติ เพชรหาญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายนิรันดร์ ศรีทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเทิง
              นายกรุงไกร ปิงยศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
              นายนพรัตน์ มโนรำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายฉลอง ลักษณะวิเชียร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายจักรกฤษณ์ เสาร์คำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
              นายจักรชัย ปิงเมือง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายสุชาติ สนธิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายมณฑล ยะตา    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายเชียงชัย แปงณีวงค์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายชัยวัฒน์ ลิ้มพรจริตวิไล    กรรมการ    บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
              นายหงษ์คำ อินใจ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายอภิชาต เกียรติกมลเลิศ
   นักศึกษา    2. นายไอศูรย์ เลี่ยมทอง
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายอนุชิต คงดิษฐ์
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายกิตติธัช หล่าวเจริญ
   นักศึกษา    2. นายวิศรุต อ้นทอง
   นักศึกษา    3. นายภานุวัฒน์ ครุฑจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกลยุทธ แก้วบัวดี
   4. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภาวรรณ เรืองพูล
   นักศึกษา    2. นางสาวพรไพริน เสาร์ศิริ
   นักศึกษา    3. นางสาวกรรณิกา มีทา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเอนก ทับวิชา
   5. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายเมธาสิทธิ์ ใจเหิน
   นักศึกษา    2. นายชยานันท์ แสงสุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นายรวีโรจน์ รัตนา
   6. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายชนาธิป จันเอ้ย
   นักศึกษา    2. นายนนทพัทธ์ สุวรรณรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเชียงชัย แปงณีวงค์
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายกฤชณรงค์ นาคใย
   นักศึกษา    2. นายนิรวิทย์ จันทร์สุวรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกิ่งดาว อยู่สมบูรณ์
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายจิระเดช ติ๊บมูล
   นักศึกษา    2. นายเอกวัฒน์ คูณศรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนัญชัย จินาติ
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง
   นักศึกษา    1. นายจิรพนธ์ สมนาม
   นักศึกษา    2. นายอชิระ จุ่มอิ่น
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐวุฒิ จำปานคร
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายวีรศักดิ์ แสงซ่งพงศ์พันธุ์
   นักศึกษา    2. นายปิติพงศ์ พึ่งพินิจ
   นักศึกษา    3. นายกฤษณพงษ์ เขียวคำฟู
   ครูผู้ควบคุม    4. นายหงษ์คำ อินใจ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายนิติกร อ่อนนาง
   11. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นายรณชัย เสียงใหญ่
   นักศึกษา    2. นายกฤติคุณ อินทชัย
   12. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายอันดา ศรราช
   นักศึกษา    2. นายธณพล นวลยนต์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพิทยาพร ข่าทิพย์พาที
   13. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายจักรพันธ์ กาอ่วน
   นักศึกษา    2. นายฉัตริน ใสสี
   นักศึกษา    3. นายธนพล สายสินธุ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพรต ใจฉลาด