1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชาติธนู จะเรียมพันธ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายชนินทร์ ชุ่มเชื้อ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวชิรังกูร สร้อยเสนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางลักษณา สัตบุตร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐพงศ์ คำมาบุตร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางโชติมา วัยวัฒน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวินัย สมศักดิ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวราวุฒิ สว่างวิทย์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ ร.ต.กิตติ กุตนันท์    ประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
              นายประเวส สีทำมา    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
              นายปิยะชาติ แสงทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นางละอองทิพย์ สร้อยสาย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายรวีโรจน์ รัตนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายระมิงค์ สุขสุวรรณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายปิติภาคย์ ปิ่นรอด    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายศดิศักดิ์ วังแง่    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพงษ์เดช เรียนละหงส์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสมควร ธีระประสาทกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายกิตติ พุ่มพวง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
              นายชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล    กรรมการ    บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
              นายวราวุฒิ สว่างวิทย์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายมนต์รัก มาลา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวสุทิน นกพุ่ม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายพิชัย วุฒิพงษ์พิพัฒน์
   นักศึกษา    2. นายจาตุรงค์ บวรธนาพิศาล
   นักศึกษา    3. นายปณัยกร พันธ์อุุดม
   นักศึกษา    4. นายกำธร โทนสังข์อินทร์
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายอภิธาร เกษอาง
   นักศึกษา    2. นายฉัตรชัย หลอดแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนพรัตน์ เกษมวัฒนา
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
   นักศึกษา    1. นายปภาวิน อินจันทร์
   นักศึกษา    2. นายภานุพงษ์ จันทิมา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเอนก ทับวิชา
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายชาญวิทย์ ยาโน
   นักศึกษา    2. นายภัทรพล ทองไพจิตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรชัย ปิงเมือง
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
   นักศึกษา    1. นางสาวชุลีพร เนียนสีใส
   นักศึกษา    2. นายสรายุทธ มานะงาม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายฐานันดร กงไกร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสมัคร ศรีวงษา
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายจิรายุ หล่อเลิศสุนทร
   นักศึกษา    2. นายธีรพงษ์ ศรีคำดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางธัญฐพัฏ สายประสิทธิโชค
   7. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายนนทวัฒน์ คำเงิน
   นักศึกษา    2. นายวิชชากร บุญธรรม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเชิดศักดิ์ ไชยวุฒิ
   8. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายชาครพัฒน์ ตันศรีวงษ์
   นักศึกษา    2. นายณรงค์ฤทธิ์ ขจีจิตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกฤษณะ มีสุข
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษฎินทร์ สีแก้ว
   9. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายธัชนนท์ วาจาดี
   นักศึกษา    2. นายณวพล สิงห์สาธร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนฤตย์ กั้วสิทธิ์