2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
     2.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ
         2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายประยูร วัฒนเมธีกุล    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
              นายเกษม กองแสง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายนิวัฒน์ เตวา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิทยา เขียวสวัสดิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายนวัตกรณ์ รัตนดำรงค์ฤทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายคมสันต์ จันตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุนทร ปัญญาวิชา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเวียงเชียงรุ้ง
              นายคณาธิป ทะจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพลากร ปัญโญ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายดนัย เกี๋ยงแก้ว    รองผู้อำนวยการ    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายนิวัฒน์ เตวา    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายณรงค์ ดีวัน    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายพิราม ภารังกูล    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายกฤษณะ ตนาวรรณ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสุรพงษ์ เหม็นหวาด    ครู    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายไกรฤทธิ์ ม่วงพลับ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายวิฑูรย์ จิรัคคกูล    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภิรมย์ กลิ่นสุคนธ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายทวี วงค์คำหล้า    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายชุมพล ม่วงจีน    ครู    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางสาววิลัยวัลย์ ชินสิทธิ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              ว่าที่ร.ต.จีรวัฒน์ ยืนมั่น    ครู    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายคณาธิป ทะจันทร์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายมงคล ปัญญา    ครู    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายสุภัทธ สุวรรณคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปุณยวัจน์ สิทธิ์น้อย
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายพีรพล ผาคำ
   นักศึกษา    2. นายมณทล ทองศรีเทพ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวุฒิชัย ใจมูล
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายเสกข์ ปิ่นทอง
   นักศึกษา    2. นายกิตติชัย ครึกครื้น
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมงคล ปัญญา
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายกษิดิศ ท้าววรรณชาติ
   นักศึกษา    2. นายนนทพัทธ์ แสงบุตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนวัฒน์ ศรีชาติ
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
   นักศึกษา    1. นายสุรพงศ์ แซ่หาญ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกาญจนา ศิริรัตน์
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายศรัณยู ศรีแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอินทราวุฒิ แสงคล้า
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายปฏิพล วงศ์จินา
   นักศึกษา    2. นายเกียรติศักดิ์ แจะรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิเชษฐ์ ดีคำวงค์
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายวายุ ลุงแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนพพร กัณทาทรัพย์
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
   นักศึกษา    1. นายธีรภัทร แดงจันทร์
   นักศึกษา    2. นายจิตรภาณุ จันดาแสน
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายพรรณ์ลพ อินสกุล
   นักศึกษา    2. นายรัชพล มูลจันทรง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนเรศ ถิ่นบาง
   11. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายทินภัทร มั่นคง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอาคม เล็กอำพัน
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายอัครพล คีรีโชคชัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพลากร ปัญโญ
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายอาทิตย์ วงศ์ตระกูลซ่ง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายไชยวัฒน์ มณีจอม
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายณัฐกฤต ชุ่มเย็น
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอนุพงศ์ ไทยช้อย
   15. อศจ.แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง
   นักศึกษา    1. นายเกียรติศักดิ์ ปันจา
   นักศึกษา    2. นายสรศักดิ์ ติป่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวงศกร อะนันทา
   16. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
   นักศึกษา    1. นายดาเซ ไม่มีชื่อสกุล
   นักศึกษา    2. นายธาวิน มุ่งมั่นเพชร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธันว์ จันทร์ลอย