1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.18. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
         1.18.1. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นางอุบลพันธ์ พร้อมเพรียงชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายชูเกียรติ สะปู    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นางสาวสุปรียา ทาเกิด    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเกียรติศักดิ์ สุนทร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายรามิล ราชคมน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายทศพร นามวงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางกัลยา บทกลอน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่กรรมการ
              นายทวี ปวงจันทร์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นางสาวกมลชนก ด้วงทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายภาคภูมิ ปวงจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
         กรรมการตัดสิน
              นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี    รองผู้อำนวยการ    วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
              นางเสาวภาคย์ จินดาหลวง    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายทวี ปวงจันทร์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายพีระพล พูลเขตนคร
   นักศึกษา    2. นายธนพัฒน์ ธรรมมา
   นักศึกษา    3. นายชุติเทพ อินทะชัย
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายจักรพันธุ์ นามเมือง
   นักศึกษา    2. นายกรณ์เทพ กุลนิมานนรดี
   นักศึกษา    3. นายชุมพล ใจวงศ์
   3. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายนนทนันท์ สุขประเสริฐ
   นักศึกษา    2. นายสหัสวรรษ เพ็ชรปาน
   นักศึกษา    3. นายพฤทธิ์ อินคำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศุภชัย ขุนพิชัย
   4. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวกันตา กล้าวรางกูร
   นักศึกษา    2. นายอาทิตย์ กันทาส้ม
   นักศึกษา    3. นายณัฐวัตร ตันตรา
   5. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายธนกร เทียนพันธ์
   นักศึกษา    2. นายไชยา ต่วนเอี่ยม
   นักศึกษา    3. นายชัยรัตน์ มหาศรานนท์
   นักศึกษา    4. นายรัฐนนท์ บุญบุลา
   6. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายศรราม มาเยอะ
   นักศึกษา    2. นายภาคภูมิ แก่นสงค์
   นักศึกษา    3. นายณัฐพล วงศ์ศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวกมลชนก ด้วงทอง
   7. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายกรคณินธัญย์ ตุ้ยวงศ์
   นักศึกษา    2. นายนำพล วงษ์สิน
   นักศึกษา    3. นายวิฑูรย์ กูมะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ
   8. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายรัชชานนท์ รอบรู้
   นักศึกษา    2. นายปฐวีกรณ์ ชัยนันท์
   นักศึกษา    3. นายรัชพล เทพจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชูเกียรติ สะปู
   ครูผู้ควบคุม    5. นายภาคภูมิ ปวงจันทร์