1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวแคทรียา ชวฤทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวกมลชนก ด้วงทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวกนกวรรณ แก้วมณี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางเสาวภาคย์ จินดาหลวง    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางนวพร สิงห์แก้ววงค์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              ว่าที่ ร.ต. ชลธิศ สมฤทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ    ผู้อำนวยการ    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
              นายรชตะ โภครักษ์    รองผู้อำนวยการ    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
              นายอาณาจักร ทองทับ    รองผู้อำนวยการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
              นายมงคล ชุ่มวงค์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายประสิทธิ์ สาระมาศ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคสตูล
              นายทะนงศักดิ์ มูลสาร    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายสาคร ขาวกา    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเลย
              นายวิรัตน์ พานทอง    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
              ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย ทราบรัมย์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพงศ์พันธุ์ เงางาม    ครู    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางไพลิน ค้าโค    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวีระศักดิ์ อ่อนละมัย    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 2
              นายชรายุทธ หอมสุวรรณ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 2
              นายสุรศักดิ์ อุ่นสุพรรณ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
              นางเสาวภาคย์ จินดาหลวง    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายจุฬเบศร์ ประจันตวนิชย์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายพงศกร วงศ์อินทร์
   นักศึกษา    2. นายวิทวัส กลิ่นบัว
   นักศึกษา    3. นายก้องหล้า เกตุแก้ว
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายปรัชญา เมืองสง
   นักศึกษา    2. นายสินไชย สมุทรเขต
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภัทรวิชญ์ กำหนดศรี
   3. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายธนวุฒิ กิมเกถนอม
   นักศึกษา    2. นายไชยวัฒน์ สุริ
   4. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายสวิตต์ สัมฤทธิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวนันท์นภัส แย้มกลิ่น
   นักศึกษา    3. นายยศธร ช่วยอุระชน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจิรนันท์ แตงนวลจันทร์
   5. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายกษิดินทร์ อิ่นมีกุล
   นักศึกษา    2. นายพิทวัส รกไพร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธรรมสรณ์ ยาใจ
   6. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายอนุชา บ้านสระ
   นักศึกษา    2. นายบุษบา พงษ์สวัสดิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวชาคริยา สมพะมิตร
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวจิรภา คำสุข
   นักศึกษา    2. นายกอบชัย บัวบุศย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธีรพรวิทย์ พ่วงบ้านแพน
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายศิวกร จันทร์จับ
   นักศึกษา    2. นายทศพร แก้วแกมเงิน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิรัชชัย สูงปานเขา
   9. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายอิทธิเดช สตรอง
   นักศึกษา    2. นางสาวอำภาพรรณ จำปาแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิระศักดิ์ วิยะ
   10. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายชลธี ท้วมอยู่
   นักศึกษา    2. นายหนึ่งฤทัย ริมทมาตร
   นักศึกษา    3. นายณรงค์ จุ้ยเดช
   11. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายสิทธิศักดิ์ คำมีศรี
   นักศึกษา    2. นายกฤษกร สีสัน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจีรพร กลิ่นจันอัด
   12. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวสุภัทรา พุ่มทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวมลฤทัย จุฬมุสิก
   นักศึกษา    3. นายอุไรรัตน์ วิเชียรรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสุพัตร์ ศรีพงษ์ศรีสุทธิ์
   13. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายปรัชญา หนานชัย
   นักศึกษา    2. นายปฎิภาณ สารเก่ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางนวพร สิงห์แก้ววงค์
   14. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายกษมา ปัญญา
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ พะขิ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวขวัญฤทัย เจริญปิยะวิวัฒน์
   15. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายภาคภูมิ อิ่มจันทร์
   นักศึกษา    2. นายชาติโยดม ณราแก้ว
   นักศึกษา    3. นายอภิสิทธิ์ อยู่สุข
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพากร สง่างาม
   16. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายชัยสิทธิ์ จำปงทอง
   นักศึกษา    2. นายสุวิจักขณ์ นาวารี
   นักศึกษา    3. นายปรัชญา ฝั้นแบน