9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปรีชา การัก    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายบัณฑิต ใจกล้า    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              ว่าที่ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              ว่าที่ร.ต.วิทยา ไชยลังกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายณัฐธนา ปรัชญาวิชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายประสิทธิ์ ชลอยเมฆ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายจิรภัทร ตันมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวเสาวลักษณ์ ทันใจ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางขวัญหทัย นิลแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายธนานุรักษ์ ดอนชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายศุภกฤต กันทา    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายสิทธิพร คลังแสง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายสมปอง พูลเพิ่ม    รองประธานกรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
         กรรมการตัดสิน
              นายเฉลิมศักดิ์ เนียนอ่ำ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายมณี จานโอ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ข้าราชการบำนาญ
              นางภีรณิชย์ เตชะ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นางสาวคนึงนิจ จานโอ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ข้าราชการบำนาญ
              นายตะวัน ไชยรัตน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายโกวิทย์ บุญด้วง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางสาวดาวสกาย พูลเกษ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางสาวนัยนา จันทร์หอม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นางสายฝน ใจคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางนนท์นารี จับใจนาย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายป้องสกุล พูลเพิ่ม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวกัญญมล หมอหล้า    กรรมการ    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายบุญมี อรุณชัย    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวรพีพร เสาร์แดน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายสิทธิพร คลังแสง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวมาลิสา โภคทรัพย์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นางสาวศศิพิมพ์ แก้วตา
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาววรินทร์ทิพย์ สุดโตเจริญ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางยอดขวัญ ศรีม่วง
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวชลธิชา อุทธิยา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจีราพร ศรีใจวงศ์
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวสุภาพร ผาเจริญ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุนันทา จินาเฟย
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวฐิติกนันท์ ดวงนิล
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวสันต์ ยันต์อินทร์
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริลักษณ์ ไชยลังกา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปวีณา เครือจันต๊ะ
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวปุณยานุช มณีวรรณ
   9. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวธัญรดา เอี่ยมหอม
   10. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวรัตนา จันทร์เสาร์
   11. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวชลธิชา นันชัยเดช
   12. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายวทัญญ ศรีคำวัง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุทธิรัก วันอ้าย
   13. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวสุนันทา แก้วพะเนียง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางธัญสินี เป็นสุข
   14. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวนิลนา จันทร์ทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวภัทรสุดา โออุไร
   15. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณลิสา นรารัตน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธานีวัฒน์ บุญโต
   16. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวชลธิชา คำตุ้ย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางมทนพร อินต๊ะแก้ว
   17. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นางสาวมัลลิกา จองดี
   18. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวเพชรรัตน์ สังเทพ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวภัสราพร บางศรี
   19. อศจ.แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพรรณี อิมพิมพ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรัชดาภรณ์ นวลแย้ม