9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุชาติ มณีวรรณ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
              นางสาวยุวันดา มูลมาวัน    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวรัฐนันท์ ศรีแสงทรัพย์    กรรมการ    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวธัญวรรณ จันทร์อ่อน    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
              นายปริญ สุวรรณปราการ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวปุณยภา คิดดี    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า    เลขานุการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายปทาภัทร วชิระโพธิ์    กรรมการและเลขานุการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุชาติ มณีวรรณ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ    วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
              นางสาวยุวันดา มูลมาวัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวรัฐนันท์ ศรีแสงทรัพย์    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวธัญวรรณ จันทร์อ่อน    ครูวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
              นายปริญ สุวรรณปราการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวปุณยภา คิดดี    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายปทาภัทร วชิระโพธิ์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยรัตน์ ช่างคิด
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุทธิศักดิ์ เเสงเหลา
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวสาวิกา เพ็งกัน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายตุลา พุกนา
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
   นักศึกษา    1. นางสาวธันย์ชนก พิกุลทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรัศมี แตงกลาง
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวสุธิมนต์ หาญยุทธ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวิชาญ ศรีสุขคำ
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค
   นักศึกษา    1. นางสาวชาลิสา แซ่วื้อ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสิทธิเดช อภัยนนท์
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวทิพหทัย สายนึก
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอรุณศิริ เขียวสด
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวอริศา เทพพรมวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวมุดา เขียวจั่น
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวศศิกานต์ พิมพิสาร
   9. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาววราภรณ์ ปานคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเพิ่มพูน มาก่อกููล
   10. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวส้ม เซียมลาย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปริญ สุวรรณปราการ
   11. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวพัชรินทร์ สายแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสนิท โสมา