9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุชาติ มณีวรรณ    เลขานุการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
              นางสาวยุวันดา มูลมาวัน    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวรัฐนันท์ ศรีแสงทรัพย์    กรรมการ    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวธัญวรรณ จันทร์อ่อน    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
              นายปริญ สุวรรณปราการ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวปุณยภา คิดดี    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายปทาภัทร วชิระโพธิ์    กรรมการและเลขานุการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุชาติ มณีวรรณ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ    วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
              นางสาวยุวันดา มูลมาวัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวรัฐนันท์ ศรีแสงทรัพย์    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวธัญวรรณ จันทร์อ่อน    ครูวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
              นายปริญ สุวรรณปราการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวปุณยภา คิดดี    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายปทาภัทร วชิระโพธิ์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายวรนาจ พ่อค้า
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายแอ้ก้อมึ -
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
   นักศึกษา    1. นายภาณุพงศ์ บัวทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายถาวร ปัญญาภรณ์โสภณ
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายนัฐดนัย กันทะวงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางแสงเดือน มีครู
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
   นักศึกษา    1. นายรัฐติพงษ์ จำปาหวาย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวบุษกร สวัสดิ์จิตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกิตติ ถกลบูรณะ
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายเฉลิมวิทย์ ใจหมั้น
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอนุชา สุนันต๊ะ
   7. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายซานใหม่ -
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายขันติพงษ์ เคลือบศิลป์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวัชรพงษ์ ก่ำทอง
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายวุฒิพงษ์ คำน้อย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอธิกราษฏร์ ปันปวง
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นายต่อตระกูล บุญเรือง
   11. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายพุฒิพงศ์ หม่องต๊ะ
   12. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นายพชรดนัย คำแสน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน