9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางรุ่งอรุณ ปานเจริญ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายอุดมชัย พรหมมา    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายพงษ์พิณิจ พรหมเนตร    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายธีรพงษ์ คำน้อย    เลขานุการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายปฐมวัส ธรรมชาติ    กรรมการ    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
              นายสุวิชา กล้ายิ่ง    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาญ - แจ่มใส
              นายสุริยา มันตะรักษ์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              . นายฉัตรณรงค์ วรรณสาร    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอาทิตย์ มงคลดี    กรรมการและเลขานุการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางรุ่งอรุณ ปานเจริญ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายอุดมชัย พรหมมา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายพงษ์พิณิจ พรหมเนตร    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายธีรพงษ์ คำน้อย    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายปฐมวัส ธรรมชาติ    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
              นายสุวิชา กล้ายิ่ง    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาญ - แจ่มใส    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาญ - แจ่มใส
              นายสุริยา มันตะรักษ์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายฉัตรณรงค์ วรรณสาร    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอาทิตย์ มงคลดี    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวนภัสวรรณ์ โคสอน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวลินนภา เอี่ยมแย้ม
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นางสาวเมทินี สุขดี
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกพรรณ บุญสรรค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายยงยุทธ สมกระสิบ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายบริวัฒน์ สาหร่าย
   ครูผู้ควบคุม    4. นางกุสุมา ขันกสิกรรม
   4. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
   นักศึกษา    1. นางสาวธันย์ชนก พิกุลทอง
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค
   นักศึกษา    1. นางสาวสาวิตรี แซ่ย่าง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสิทธิเดช อภัยนนท์
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวทอฝัน ทองด้วง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวรวิทย์ หอมวงษ์
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวทิพหทัย สายนึก
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวภทรวรรณ พินธิสืบ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณัฐภัทร์ ไชยจักร
   9. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวอริศา เทพพรมวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวมุดา เขียวจั่น
   10. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวเกศรินทร์ สุยา
   นักศึกษา    2. นางสาวเกศรินทร์ สุยา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกวีรชา เจนสมุทร
   11. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวเมธาพร สุขเกษม
   12. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
   นักศึกษา    1. นางสาวชนิดา เสือกระจ่าง
   นักศึกษา    2. นางสาวชนิดา เสือกระจ่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวดวงกมล แบบกัน
   13. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวนพรัตน์ พินยงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวิตรี เครือเมือง
   14. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง
   นักศึกษา    1. นางสาวจิราพร มาบุญเรือง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพิไลพร มหาวงศนันท์
   15. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวอินทิรา ใชยา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวชนันท์ธิดา จุมปา
   16. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นางสาวอภิญญา จายอุ๊
   17. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
   นักศึกษา    1. นางสาวสุนิตทรา โพธิ์จันทร์
   18. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวพัชรินทร์ สายแก้ว
   19. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวมาธวี ถิ่นจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวมาธวี ถิ่นจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน
   20. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
   นักศึกษา    1. นางสาวศิวพร คุณัชญ์กมล
   ครูผู้ควบคุม    2. นายบวร วรรณเรือน