9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางรุ่งอรุณ ปานเจริญ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายอุดมชัย พรหมมา    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายพงษ์พิณิจ พรหมเนตร    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายธีรพงษ์ คำน้อย    เลขานุการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายปฐมวัส ธรรมชาติ    กรรมการ    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
              นายสุวิชา กล้ายิ่ง    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาญ - แจ่มใส
              นายสุริยา มันตะรักษ์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายฉัตรณรงค์ วรรณสาร    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอาทิตย์ มงคลดี    กรรมการและเลขานุการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางรุ่งอรุณ ปานเจริญ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายอุดมชัย พรหมมา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายพงษ์พิณิจ พรหมเนตร    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายธีรพงษ์ คำน้อย    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายปฐมวัส ธรรมชาติ    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
              นายสุวิชา กล้ายิ่ง    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาญ - แจ่มใส    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาญ - แจ่มใส
              นายสุริยา มันตะรักษ์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายฉัตรณรงค์ วรรณสาร    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอาทิตย์ มงคลดี    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
   นักศึกษา    1. นายสิทธิพร เกษมทรง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภูวเดช ฉาไธสง
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายพีรพล หมื่นชำนาญ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายปิยะพัฒน์ เมฆสุวรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธนพนธ์ แก้วกุฬา
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายอำนาจ วรรณรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอรุณศิริ เขียวสด
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายทักษิณ อภิชัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ
   6. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ อินต๊ะสน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวิเชียร ไชยวุฒิ
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายชานน เมฆเสือ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภูมินทร์ หอมเนียม
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายปัณณธร พุฒโต
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวรากร โชติสีนิล
   9. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายเอกนรินทร์ อยู่เขียว
   10. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายมานัส เบเหมี่ยทู
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศุภศานต์ รักสกุล
   11. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
   นักศึกษา    1. นายเกรียงไกร สุวรรณบุตร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอาทิตย์ สิทธิมูล
   12. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
   นักศึกษา    1. นายธวัชชัย กล้ารบ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสนิท โสมา
   13. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายคุณาสิน ศรีพรหมชัย