9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายวิทยา โยนยิ่ง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    กรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายศุภศานต์ รักสกุล    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายอภิวัฒน์ ตุ่นแก้ว    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายภาคิน พรหมราช    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสุชาติ สิมมี    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
              นายสุรพล นามเสนา    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
              นายสุปัน แพงบุปผา    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
              นายเจริญ ธรรมชาติ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
              นายภัทราวุฒิ พานิชเลิศ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
              นางกัญญาณัฐ แสงอุทัย    กรรมการและเลขานุการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายวิศาล วัชรินทร์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมณฑิตา ศุภชนานันท์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายศุภศานต์ รักสกุล    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายอภิวัฒน์ ตุ่นแก้ว    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายภาคิน พรหมราช    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสุชาติ สิมมี    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
              นายสุรพล นามเสนา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา    วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
              นายสุปัน แพงบุปผา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
              นายเจริญ ธรรมชาติ    ครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
              นายภัทราวุฒิ พานิชเลิศ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
              นางกัญญาณัฐ แสงอุทัย    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นายธนพนธ์ พรมราช    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
              นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
   นักศึกษา    1. นางสาวนวรัตน์ ยอดคิรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภูวเดช ฉาไธสง
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวสงกานดา โอจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายตุลา พุกนา
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวกรรณิกา เพ็ชรวารินทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุธีรา ใจบุญลือ
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค
   นักศึกษา    1. นางสาวอรัญญาทิพย์ ทัพพมงคลรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสิทธิเดช อภัยนนท์
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวชนัญธิดา พลอยงาม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอรุณศิริ เขียวสด
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวอทิตยา สิงห์ไชย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวมุดา เขียวจั่น
   7. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย
   นักศึกษา    1. นางสาววรินทร ธรรมชัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายทศพล สาลีวงษ์
   8. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวนันทวัน จิ๋วใด
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
   นักศึกษา    1. นางสาวสุนิษา อาจารย์
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวพรชิตา พุ้ยศิริ
   11. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปอยฟ้า จันทร์ต้น
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอาคม เล็กอำพัน
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง
   นักศึกษา    1. นางสาวจิดาภา ศรีกุลวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอัญชลี เวียงคำ
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นางสาวนรกมล แก้วอ่อน
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวปัทมา ภูเขียว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสนิท โสมา
   15. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวนางสาวพนิดา เรียงไร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน
   16. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยะดา หล้าแฮ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวประภาพร วงค์ศรี