6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
         6.2.1. ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ รต.ณดิษ วรรณโกฎิ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชูเกียรติ อุ่นปัญญา    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายจักรพงษ์ เปี้ยปลูก    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวสาวิตรี ฤทธา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวรัตติยา แสนประสิทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
              นางสาวจตุพร ชาญประเสริฐ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
              นางสาวพนิตพร ใจเย็น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวพิศมัย ต๊ะวิโล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวมาริสา แสงใส    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวนวรัตน์ ปัญญาชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวพัชรินทร์ ยวงมณี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวธันยาภัทธ์ พรหมสังหคะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายราชันย์ กลองกลิ่น    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายพีระพงษ์ ดวงสนิท    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายอภิเดช มหาไม้    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              อ.ปทุมพร แก้วคำ    ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว    มหาวิทยาลัย
              คุณสรรเสริญ ศีติสาร    รองผู้อำนวยการ    ททท.สำนักงานเชียงราย
              นายพชร เชษฐาสุวรรณ    มัคคุเทศก์อิสระ   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
   นักศึกษา    1. นายฐิติโชติ ทายท้าว
   นักศึกษา    2. นางสาวธีรนาถ แม่เกศินี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววรรณี โม้คำ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายภาสกร อ่อนน้อม
   นักศึกษา    2. นางสาววิไลวรรณ แซ่ว่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชัชฎา จุ่มก๋า
   3. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวพรพรรณ สิงห์โตทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวจีรพร จ่องเนียม
   4. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวนัทธมน รอดเส็ง
   นักศึกษา    2. นายศิวกาญจน์ ช่วยกาญจน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกมลพรรณ คำมี
   5. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวธิดา ตาตาล
   นักศึกษา    2. นางสาวกัลยา แย้เบียง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพัชรินทร์ ยวงมณี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวมาริสา แสงใส
   ครูผู้ควบคุม    5. นายพีระพงษ์ ดวงสนิท
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาววรรณภา กรุงทอง
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวธันยาภัทธ์ พรหมสังคะหะ
   ครูผู้ควบคุม    8. นางพิศมัย ต๊ะวิโล
   6. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวเสาวนีย์ แดงไฝ
   นักศึกษา    2. นางสาวนพวรรณ เปียงทา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววนิดา มานะ
   7. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภกานต์ สุดจำลอง
   นักศึกษา    2. นางสาวแบมรดา ขจรกุล