6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวนพรรณพ ดวงแก้วกูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวนัชพร สาครธำรง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายทัศน์พล ฮุยเฮ้า    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายกัณฑฎภัทร์ ศุภะกุลสวัสดิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
              นางพรทวี ทำว่อง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นายชาญชัย เขียวแท้    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางพิมพ์ณดา นนประสาท    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวศตนันทน์ ชุ่มหา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายจิรวัฒน์ วงกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาว ว.วาณี ธุระพันธ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายทินกร ติ๊บอินถา    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวพิชญาภา นิวรัตน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางอัปสร คอนราด    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์    ตัวแทนเยาวชนการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ   
              นายจีรวัชญ์ ไชยวัณณ์    วิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
              นางสาวจันจิรา รัตนสกุลชาติ       โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงราย รีสอร์ท
              นายชิตตินนท์ ดวงดีภิระบรรณ์       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พิษณุโลก    บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวชาลิสา เกิดอุทัย
   นักศึกษา    2. นางสาวคชาภรณ์ แสนสมบัติ
   นักศึกษา    3. นางสาวอริษา กอนจันทร์
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมลดา มานันชัย
   นักศึกษา    2. นางสาวจิราภรณ์ ยอดประนันท์
   นักศึกษา    3. นางสาวอภิชญา ปะละปิก
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวยาใจ โตจริง
   3. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายธีรพงษ์ ทะกาศ
   นักศึกษา    2. นายรณชัย อุดตึง
   นักศึกษา    3. นางสาวมินทร์ธาดา หมู่ก้อน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายทัศน์พล ฮุยเฮ้า
   4. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวชรินทิพย์ เจริญพร
   นักศึกษา    2. นางสาววิธิดา ใบทอง
   นักศึกษา    3. นางสาววิลาศิณี ชัยแก่ศึก
   ครูผู้ควบคุม    4. นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง
   5. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวอาทิตยา ใจผาวัง
   นักศึกษา    2. นางสาวสุกัญญา ชูทอง
   นักศึกษา    3. นางสาวนิชนันท์ เยอะซอ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางพิมพ์ณดา นนประสาท
   6. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวพรสวรรค์ ศรีมหันโต
   นักศึกษา    2. นางสาวจินดารัตน์ เพียงและ
   นักศึกษา    3. นางสาววันวิษา เยฉ่อ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวนัชพร สาครธำรง
   7. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นายณเรศน์ หนูสู
   นักศึกษา    2. นางสาวหทัยทิพย์ พื้นอภัย
   นักศึกษา    3. นายชาตรี คำหวัน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชาญชัย เขียวแท้