6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางอัปสร คอนราด    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายทินกร ติ๊บอินถา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวพิชญาภา นิวรัตน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายทัศน์พล ฮุยเฮ้า    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายโกวิท บวบนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
              นางปาริชาติ สุพล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายวุฒิชัย นาคะอินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางพิมพ์ณดา นนประสาท    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวศตนันทน์ ชุ่มหา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายจิรวัฒน์ วงกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาว ว.วาณี ธุระพันธ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายประดิษฐ์ คงตุ่น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวนพรรณพ ดวงแก้วกูล    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวนัชพร สาครธำรง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายสุภศักดิ์ เกตุไทย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายจิรวัชญ์ ไชยวัณณ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายอำนาจ รักษาสิริ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายเดชา วังอินต๊ะ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายวิศรุท ถวิลประวัติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายอชิตพล พุทธชาติ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายโกวิท บวบนา
   2. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
   นักศึกษา    1. นางสาวเบญจา สิริเมธีตระกูล
   นักศึกษา    2. นางสาวศตพร ฤทัยกูลมั่นคง
   3. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวนิตยา ภูคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวุฒิชัย นาคะอินทร์
   4. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายจะเหมาะ จะคือ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรวัฒน์ วงกา
   5. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวศศิรา สมรส
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพิชญาภา นิวรัตน์
   6. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายสุเมทา มาบุรี