6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางอัปสร คอนราด    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายทินกร ติ๊บอินถา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวพิชญาภา นิวรัตน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายทศพิศ แป้นดวงเนตร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายโกวิท บวบนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
              นายวุฒิชัย นาคะอินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวอัจฉราภรณ์ พิมพ์ศรี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางพิมพ์ณดา นนประสาท    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวศตนันทน์ ชุ่มหา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายจิรวัฒน์ วงกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาว ว.วาณี ธุระพันธ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายประดิษฐ์ คงตุ่น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวนพรรณพ ดวงแก้วกูล    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวนัชพร สาครธำรง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายสุภศักดิ์ เกตุไทย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายอำนาจ รักษาสิริ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายเดชา วังอินต๊ะ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายวิศรุท ถวิลประวัติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายจิรวัชญ์ ไชยวัณณ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวธวชินี บุญวงษ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวขนิษฐา สามารถ
   2. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวทัดดาว แจ้งใจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายโกวิท บวบนา
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาวพิชญา มธุสรสวรรค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณรงค์เดช ปินันท์
   4. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
   นักศึกษา    1. นางสาวสมาเรียร เรายะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายคชพล แม่หล่าย
   5. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวหทัยชนก บุตรหล่อ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรติอร จันทร์ทนนท์
   6. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาววิชญาพร พูลคูณ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวุฒิชัย นาคะอินทร์
   7. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวกรรณิการ์ ธะนะวงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศตนันทน์ ชุ่มหา
   8. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาววรินทร ฐิติชญากุล
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพิชญาภา นิวรัตน์
   9. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวอัญชุลี บำรุงคีรี
   10. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวขวัญชนก ทองคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอัจฉราภรณ์ พิมพ์ศรี