5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.5. สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
         5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางศุลีพร ใบไพศาล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางจุฑามาศ ช้อนนาค    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              นางสาววชิราภรณ์ รัศมี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายวชิราวุฒิ เรือนคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวกรรณิกา สุนิกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายกมล สาริกานนท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายกำพล ตรงเมธี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายธนกร โพธาชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางจันทนุช โกมลเสนาะ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายอุดม ผาคำสระศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวสุภาพร กุศลงาม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.สิปาง เจริญผล    ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ รองคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
              ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร    อาจารย์สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
              นายทวี เสรีวาศ    ประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยพะเยา
              นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์    อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยพะเยา
              นายวรรธกร กาวินคำ    ผู้จัดการ    บริษัท แมสฟิล์ม จำกัด
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวฐิติยา ใสยิ่ง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกรรณิกา สุนิกุล
   2. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายชนะชล โปธิ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธนกร โพธาชัย
   3. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายศิวนันท์ ใจคำมา