5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.3. สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
         5.3.2. ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวสุภาพร กุศลงาม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางศุลีพร ใบไพศาล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางจุฑามาศ ช้อนนาค    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              นางสาววชิราภรณ์ รัศมี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวกรรณิกา สุนิกุล    กรรมการ    ครู อัตราจ้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายวชิราวุฒิ เรือนคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นายกมล สาริกานนท์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายกำพล ตรงเมธี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายธนกร โพธาชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางจันทนุช โกมลเสนาะ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายอุดม ผาคำสระศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.สิปาง เจริญผล    ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ รองคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
              ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร    อาจารย์สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
              นายทวี เสรีวาศ    ประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยพะเยา
              นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์    อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยพะเยา
              นายวรรธกร กาวินคำ    ผู้จัดการบริษัท แมสฟิล์ม จำกัด    บริษัท แมสฟิล์ม จำกัด
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายวิศวะ ศูนย์กลาง
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวสิรภัทร พรมเดช
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกรรณิกา สุนิกุล
   3. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายเทพบดี จันทร์มี
   4. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวญาณินท์ สุขโข
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอุดม ผาคำสระศรี
   5. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพรรณิกา โพธิ์ภิขุ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางจันทนุช โกมลเสนาะ